Resultatet i 2016 er negativt påvirket av et samlet negativt resultat fra verdipapirer på 5,9 mill. kroner og engangseffekter knyttet til restrukturering på 3,0 mill. kroner og endret periodisering av sikringsfondsavgiften på 4,3 mill. kroner. Korrigert for disse postene er resultatet av ordinær drift etter tap 23,5 mill. kroner, mot 32,3 mill. kroner samme kvartal i fjor.

Resultat etter skatt ble 7,1 mill. kroner, mot 23,8 mill. kroner i samme kvartal 2015.  Dette utgjør kr. 0,67 per egenkapitalbevis og gjennomsnittlig egenkapitalrentabilitet etter skatt utgjør 2,3 prosent.

HOVEDTREKK KONSERN 1. KVARTAL 2016 (2015)
- Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 1,9 % (5,8 %)
- Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt siste 12 mnd. 5,9 % (3,0 %)
- Innskuddsvekst siste 12 mnd. 2,2 % (8,3 %)
- Rentenetto 1,63 % (1,84 %)
- Rentenetto justert for endret periodisering sikringsfondsavgift 1,76 % (1,84)
- Provisjonsinntekter 16,9 mill. kr. (17,3)
- Netto kursgevinster -6,2 mill. kr. (0,1)
- Tapskostnad 5,6 mill. kr. (4,1)
- Ren kjernekapitaldekning 15,2 % (14,1 %)
- Resultat pr. EKB kr. 0,67 (kr. 2,27) 

Delårsrapporten finner dere her.