Halvårsregnskapet for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt i 1. halvår 2016 på 72,4 mill. kroner, mot 86,8 mill. kroner i samme halvår 2015. Sammenlignet med 2015 er halvårsresultatet for 2016 negativt påvirket av engangseffekter i 1. kvartal knyttet til restrukturering på 3,0 mill. kroner og endret prinsipp for periodisering av sikringsfondsavgiften på 2,9 mill. kroner.

Ordinær drift inklusive tap på utlån viser et resultat på 62,3 mill. kroner i 1. halvår, mot 76,4 mill. kroner i 1. halvår 2015. Resultatet fra ordinær drift har utviklet seg positivt sammenlignet med et svakt 1. kvartal, men sammenlignet med i 2015 bidrar de reduserte marginene til en resultatnedgang. Aktiviteten i bankens markedsområde er god, og utlånsveksten hittil i år er større enn forventet. Regnet per siste 12 måneder er utlånsveksten så høy som 8,4 prosent og innskuddsveksten 4,3 prosent.

Fullstendig delårsrapport finner du her.