Ordinær drift inklusive tap på utlån viser et resultat på 41,8 mill. kroner, mot 25,3 mill. kroner samme kvartal i fjor. Den positive utviklingen i resultatet fra ordinær drift skyldes økt rentenetto, redusert kostnadsnivå etter restrukturering og nedbemanning i 2016, samt lave tapskostnader. Positivt resultat fra verdipapirer på 5,7 mill. kroner inklusive utbytte, mot et negativt resultat på 5,9 mill. kroner samme kvartal i fjor, bidrar også til resultatforbedringen totalt sett. Resultatet for 1. kvartal 2016 var belastet med engangskostnader på totalt 3 mill. kroner knyttet til gjennomført restrukturering, samt en effekt på 4,3 mill. kroner knyttet til at avgiften til Banksikringsfondet i sin helhet ble kostnadsført i 1. kvartal i fjor.

Resultat etter skatt i 1. kvartal 2017 ble 35,9 mill. kroner, mot 8,9 mill. kroner samme kvartal i fjor.  Dette utgjør kr. 3,14 per egenkapitalbevis, mot kr. 0,67 i 2016. Rapportert ren kjernekapital utgjør nå 14,6 prosent, mot 15,5 prosent ved utløpet av 2016.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at banken er fornøyd med resultatet i 1. kvartal 2017.  Året 2016 var preget av omstilling, og banken ser nå effekten av de kostnadsbesparende tiltakene som ble gjennomført i fjor. Kundefokuset er likevel opprettholdt og veksten har vært god. Resultat og soliditet har utviklet seg i tråd med forventningene.    

HOVEDTREKK KONSERN 1. kvartal 2017 (2016):
- Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 4,3 % (1,9 %)
- Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 10,2 % (5,9 %)
- Innskuddsvekst siste 12 mnd. 9,9 % (2,2 %)
- Rentenetto 1,96 % (1,68 %)
- Netto provisjonsinntekter 15,3 mill. kr. (14,2)
- Netto kursgevinster 5,6 mill. kr. (-6,2)
- Tapskostnad -1,4 mill. kr. (5,6)
- Ren kjernekapitaldekning 14,6% (15,2 %)
- Resultat pr. EKB kr. 3,14 (kr. 0,67)

Fullstendig delårsrapport finner du her.