Halvårsregnskapet for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt i 1. halvår 2017 på 118,5 mill. kroner, mot 72,4 mill. kroner i samme halvår 2016. Egenkapitalavkastningen ble 14, prosent, mot 8,9 prosent samme halvår i fjor.

Ordinær drift inklusive tap på utlån viser et resultat på 92,3 mill. kroner, mot 62,3 mill. kroner samme halvår i fjor. Den positive utviklingen i resultatet fra ordinær drift skyldes økt rentenetto, redusert kostnadsnivå etter restrukturering og nedbemanning i 2016, samt lave tapskostnader. Positivt resultat fra verdipapirer på 26,1 mill. kroner inklusive utbytte, mot 16,0 mill. kroner samme halvår i fjor, bidrar også til resultatforbedringen totalt sett. Halvårsresultatet for 2016 var negativt påvirket av engangseffekter knyttet til restrukturering på 3,0 mill. kroner og endret prinsipp for periodisering av sikringsfondsavgiften på 2,9 mill. kroner.
 
Fullstendig delårsrapport finner du her