Ordinær drift inklusive tap på utlån viser et resultat på 144,2 mill. kroner, mot 107,8 mill. kroner samme periode i fjor. Den positive utviklingen i resultatet fra ordinær drift skyldes økt rentenetto, redusert kostnadsnivå og lave tapskostnader. Positivt resultat fra verdipapirer på 28,1 mill. kroner inklusive utbytte, mot 25,6 mill. kroner samme periode i fjor, bidrar også til resultatforbedringen totalt sett. Resultatet for samme periode i 2016 var negativt påvirket av engangseffekter knyttet til restrukturering på 3,0 mill. kroner og endret prinsipp for periodisering av sikringsfondsavgiften på 1,4 mill. kroner.

Datterselskapene bidrar med stabile og positive resultater i tråd med forventningene.

For 3. kvartal isolert ble resultat før skatt 53,8 mill. kroner, mot 56,6 mill. kroner i 3. kvartal 2016. Ordinær drift inklusive tap på utlån bidrar med 51,9 mill. kroner, mot 50,5 mill. kroner i 2 kvartal i år og 45,5 mill. kroner 3. kvartal i 2016. Styrket rentenetto og økte provisjonsinntekter er hovedårsaken til resultatforbedringen sammenlignet med 3. kvartal 2016.

Resultat etter skatt ble 134,2 mill. kroner, mot 102,56 mill. kroner i samme periode 2016.  Dette utgjør kr. 11,89 per egenkapitalbevis og gjennomsnittlig egenkapitalrentabilitet etter skatt utgjør 12,7 prosent.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at banken er fornøyd med delårsresultatet per 30.9.2017. Rentenettoen har holdt seg relativt stabil gjennom året, og i kombinasjon med effekten av de kostnadsbesparende tiltakene i fjor og tilbakeføring av tapskostnader bidrar dette til en positiv resultatutvikling i ordinær drift. Konsernet har styrt mot en noe lavere vekst enn i foregående perioder, og konsernets soliditet har utviklet seg i tråd med forventningene.

HOVEDTREKK KONSERN per 30.9.2017 (2016):
- Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 1,2 % (2,5 %)
- Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 5,2 % (9,5 %)
- Innskuddsvekst siste 12 mnd. 9,6 % (3,4 %)
- Rentenetto 1,97 % (1,85 %)
- Netto provisjonsinntekter 50,5 mill. kr. (45,1)
- Netto kursgevinster 8,2 mill. kr. (3,5)
- Tapskostnad -5,1 mill. kr. (5,9)
- Ren kjernekapitaldekning 14,5% (14,0 %)
- Resultat pr. EKB kr. 11,89 (kr. 9,60)

Fullstendig delårsrapport finner du her.