Torsdag 15. februar 2018, kl. 18.00 vil det bli holdt valgmøte for å velge medlemmer til generalforsamlingen blant bankens innskytere. Møtet holdes i Totens Sparebanks lokaler på Lena.

 

 • Stemmeberettigede:

  • Innskytere som de siste 6 måneder har hatt innskudd i banken på minst kr. 2.500,- 

  • Myndige som har kundeforhold i Totens Sparebank

  • En innskyter kan stemme ved fullmektig.

  • Umyndig kunde kan stemme ved verge.

  • Ingen kan opptre som fullmektig eller verge for mer enn 1 kunde.

  • Stemmegivning kan bare foregå ved kundens eller fullmektigens/vergens personlige frammøte på valgmøte.

    

 • Hvem kan velges:

  • Bare personlige innskytere som har stemmerett kan velges som medlem eller varamedlem av generalforsamlingen.

  • Enhver kunde som har stemmerett er pliktig til å ta imot valg, med mindre han har gjort tjeneste som medlem av generalforsamlingen (tidl. forstanderskapet), styret eller tidligere kontrollkomite i minst en valgperiode.

    

 • Kandidater:

  • En valgkomitè oppnevnt av generalforsamlingen innstiller på forslag til kandidater som kan velges.

  • Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslagene må være oversendt banken senest 4 uker før valget. Forslaget må inneholde navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse. Forslaget bør begrunnes. Forslag sendes til banken innen 15. januar 2018.

    

 • Følgende skal velges:

  • 1 medlem blant bankens innskytere

   Medlemmer velges for 4 år

   Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av bankens generalforsamling, samt valgkomiteens oversikt over kandidater på valg finner du her.

    

   Stemmeberettigede innskytere som ønsker å delta ved valget, vil få utlevert adgangskort ved henvendelse til Totens Sparebank innen 13. februar 2018.
   Adgangskort kan også bestilles
   via vår hjemmeside.

    

   Kundenes valgmøte og egenkapitalbeviseiernes valgmøte holdes samme kveld – med to atskilte valg.

    

    

   Med hilsen

   TOTENS SPAREBANK

    

   Roar Løken Lunder

   -generalforsamlingens leder-