Foreløpig årsregnskap for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt for 2017 på 223,1 mill. kroner, mot 168,8 mill. kroner i 2016. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 12,2 prosent, mot 9,9 prosent i 2016.

Ordinær drift inklusive tap på utlån viser et resultat på 194,6 mill. kroner, mot 150,1 mill. kroner i 2016. Den positive utviklingen i resultatet fra ordinær drift skyldes økt rentenetto, redusert kostnadsnivå og lave tapskostnader. Positivt resultat fra verdipapirer på 28,5 mill. kroner inklusive utbytte bidrar også til et godt årsresultat, men er noe lavere enn resultatet i 2016 på 30,7 mill. kroner. Resultatet for 2016 var negativt påvirket av engangseffekter knyttet til restrukturering på 12,0 mill. kroner.

Datterselskapene bidrar med stabile og positive resultater i tråd med forventningene.

For 4. kvartal isolert ble resultat før skatt 50,9 mill. kroner, mot 39,8 mill. kroner i 4. kvartal 2016. Resultatet for 4. kvartal 2016 var negativt påvirket av engangseffekter knyttet til restrukturering på 9,1 mill. kroner. Ordinær drift inklusive tap på utlån bidrar med 50,4 mill. kroner, mot 51,9 mill. kroner i 3. kvartal 2017 og 43,8 mill. kroner 4. kvartal i 2016. Styrket rentenetto og økte provisjonsinntekter er hovedårsaken til resultatforbedringen sammenlignet med 3. kvartal 2016

Resultat etter skatt for 2017 ble 172,5 mill. kroner, mot 134,0 mill. kroner i 2016.  Dette utgjør kr. 15,31 per egenkapitalbevis og gjennomsnittlig egenkapitalrentabilitet etter skatt utgjør 12,2 prosent. Bankens styre foreslår at det utbetales kr. 8,00 i kontantutbytte per egenkapitalbevis, og at det avsettes 5,2 mill. kroner til gaver til allmennyttige formål.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at banken er godt fornøyd med utviklingen og årsresultatet for 2017. Rentenettoen har holdt seg relativt stabil gjennom året, og i kombinasjon med effekten av de kostnadsbesparende tiltakene i 2016 og tilbakeføring av tapsavsetninger bidrar dette til en positiv resultatutvikling i ordinær drift. Konsernet styrte i 2017 mot en lavere vekst enn i 2016, og konsernets soliditet har styrket seg ytterligere. Ren kjernekapital utgjør nå 15,9 prosent, mot 15,5 prosent ved utløpet av 2016.    

HOVEDTREKK KONSERN 2017 (2016):
- Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 1,0 % (3,0 %)
- Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 2,7 % (10,2 %)
- Innskuddsvekst siste 12 mnd. 7,7 % (7,7 %)
- Rentenetto 1,99 % (1,88 %)
- Netto provisjonsinntekter 67,9 mill. kr. (60,7)
- Netto kursgevinster 8,6 mill. kr. (5,9)
- Tapskostnad -4,8 mill. kr. (3,8)
- Ren kjernekapitaldekning 15,9 % (15,5 %)
- Resultat pr. EKB kr. 15,31 (kr. 11,89)

Fullstendig delårsrapport finner du her.