Halvårsregnskapet for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt i 1. halvår 2018 på 129,6 mill. kroner, mot 118,5 mill. kroner i samme halvår 2017. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 13,7 prosent, mot 14,0 prosent i fjor.

Ordinær drift inklusive tap på utlån viser et resultat på 94,6 mill. kroner, mot 92,3 mill. kroner samme halvår i fjor. Økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt AS er største bidragsyter til resultatforbedringen i ordinær drift, mens det for øvrige hovedposter er relativt små endringer. Tapene er fortsatt lave. Det er i 1. halvår tilbakeført netto 2,3 mill. kroner i tap, mot en netto tilbakeføring på 3,9 mill. kroner i 1. halvår i fjor.

Positivt resultat fra verdipapirer på 35,0 mill. kroner inklusive utbytte, mot 26,2 mill. kroner samme halvår i fjor, bidrar også til den positive utviklingen og et godt halvårsresultat. Gode resultater i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS i 2017 har gitt et utbytte på 20,8 mill. kroner som ble inntektsført i 2. kvartal, mot 19,6 mill. kroner i fjor. Bankens datterselskapene bidrar med stabile og positive resultater i tråd med forventningene.

Fullstendig delårsrapport finner du her.