Delårsregnskapet for konsernet Totens Sparebank viser et akkumulert resultat før skatt per 30.9.2018 på 184,1 mill. kroner, mot 172,3 mill. kroner i samme periode 2017. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 12,6 prosent, mot 12,7 prosent i fjor.

Ordinær drift inklusive tap på utlån viser et resultat på 148,0 mill. kroner, mot 144,2 mill. kroner samme periode i fjor. Lavere driftskostnader og økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt AS er største bidragsyter til resultatforbedringen i ordinær drift, mens det for øvrige hovedposter er relativt små endringer. Tapene er fortsatt lave. Det er per 30.9.2018 tilbakeført netto 3,7 mill. kroner i tap, mot en netto tilbakeføring på 5,1 mill. kroner samme periode i fjor. Positivt resultat fra verdipapirer på 36,1 mill. kroner inklusive utbytte, mot 28,0 mill. kroner samme periode i fjor, bidrar til den positive utviklingen og et godt delårsresultat per 30.9.2018.

For 3. kvartal isolert ble resultat før skatt 54,5 mill. kroner, mot 53,8 mill. kroner i 3. kvartal 2017.  Lavere driftskostnader er årsaken til resultatforbedringen sammenlignet med 3. kvartal i fjor. Ordinær drift inklusive tap på utlån bidrar med 53,4 mill. kroner, mot 49,5 mill. kroner i 2. kvartal i år og 51,9 mill. kroner 3. kvartal 2017.

Resultat etter skatt per 30.9.2018 ble 144,6 mill. kroner, mot 134,2 mill. kroner i samme periode 2017.  Dette utgjør kr. 12,60 per egenkapitalbevis, mot 11,89 samme periode i fjor.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at banken er godt fornøyd med resultatet per 30.9.2018. Konsernet nådde målet for egenkapitalavkastning på 10 prosent både for kvartalet isolert og hittil i år. Marginene holdt seg relativt stabile i 3. kvartal etter nedgangen i foregående kvartal, men høy aktivitet med påfølgende god vekst bidrar til å løfte resultatet fra ordinær drift noe sammenlignet med de to foregående kvartalene. Lavere kostnadsnivå og fortsatt lave tap bygger også opp under denne utviklingen.

Fullstendig delårsrapport finner du her.