Foreløpig årsregnskap for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt for 2018 på 233,5 mill. kroner, mot 223,1 mill. kroner i 2017. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 11,7 prosent, mot 12,2 prosent i 2017.

Ordinær drift inklusive tap på utlån viser et resultat på 196,4 mill. kroner, mot 194,7 mill. kroner i 2017. Det er for ordinær drift ingen store avvik på enkeltposter sammenlignet med 2017. Positivt resultat fra verdipapirer på 37,1 mill. kroner inklusive utbytte, mot 28,5 mill. kroner i 2017, bidrar til resultatforbedringen. Datterselskapene bidrar med stabile og positive resultater i tråd med forventningene.

Resultat etter skatt for 2018 ble 181,7 mill. kroner, mot 172,5 mill. kroner i 2017.  Dette utgjør kr. 15,80 per egenkapitalbevis, mot kr. 15,31 i 2017. Gjennomsnittlig egenkapitalrentabilitet etter skatt utgjør 11,7 prosent. Bankens styre foreslår at det utbetales kr. 8,00 i kontantutbytte per egenkapitalbevis, og at det avsettes 7,0 mill. kroner til gaver til allmennyttige formål.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at banken er godt fornøyd med utviklingen og årsresultatet for 2018. Etter en relativt lav vekst i 2017, økte utlånene med sterke 8 prosent i 2018. Rentenettoen har relativt sett svekket seg noe i 2018 sett under ett, men den sterke utlånsveksten har bidratt til å øke rentenettoen i kroner. Kostnadsnivået har holdt seg relativt stabilt gjennom året, og i kombinasjon med lave tapskostnader bidrar dette til et godt resultat for 2018. Konsernets soliditet har utviklet seg som forventet, og ren kjernekapital utgjør nå 15,6 prosent.

Etter et godt år er det positivt at banken kan øke avsetningen til gaver til lokale allmennyttige formål fra 5,2 mill. kroner for 2017, til 7,0 mill. kroner for 2018. 

HOVEDTREKK KONSERN 2018 (2017):
- Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 7,8 % (1,0 %)
- Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 8,0 % (2,7 %)
- Innskuddsvekst siste 12 mnd. 6,0 % (7,0 %)
- Rentenetto 1,89 % (1,99 %)
- Netto provisjonsinntekter 71,2 mill. kr. (67,9)
- Netto kursgevinster 16,2 mill. kr. (8,6)
- Tapskostnad 0,3 mill. kr. (-4,8)
- Ren kjernekapitaldekning 15,6 % (15,9 %)
- Resultat pr. EKB kr. 15,80 (kr. 15,31)
- Foreslått kontantutbytte kr. 8,00 (kr. 8,00)

Fullstendig delårsrapport finner du her.