Delårsregnskapet for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt per 30.9.2019 på 192,8 mill. kroner, mot 184,1 mill. kroner i samme periode i 2018. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 12,2 prosent, mot 12,6 prosent samme periode i fjor.

Ordinær drift inklusive tap på utlån viser et resultat på 161,0 mill. kroner, mot 148,0 mill. kroner samme periode i fjor. Styrket rentenetto er største bidragsyter til resultatforbedringen i ordinær drift, men også netto provisjonsinntekter viser en positiv utvikling. Driftskostnadene er på nivå med foregående kvartal, men høyere enn i 2018 bl.a. som følge av ekstrakostnader knyttet til prosjekt vedrørende oppdatering av kundeinformasjon. Tapskostnadene er fortsatt lave, men høyere enn i fjor da det netto ble tilbakeført tap.

Positivt resultat fra verdipapirer på 31,8 mill. kroner inklusive utbytte, mot 36,1 mill. kroner samme periode i fjor, bidrar også til et sterkt resultat. Bankens datterselskaper bidrar med stabile og positive resultater i tråd med forventningene.

For 3. kvartal isolert ble resultat før skatt 62,6 mill. kroner, mot 54,5 mill. kroner i 3. kvartal 2018. Ordinær drift inklusive tap på utlån bidrar med 61,5 mill. kroner, mot 53,8 mill. kroner 2. kvartal i år og 53,4 mill. kroner 3. kvartal 2018. Styrket rentenetto og økte provisjonsinntekter er hovedårsaken til resultatforbedringen sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Resultat etter skatt per 30.9.2019 ble 152,4 mill. kroner, mot 144,6 mill. kroner samme periode i 2018.  Dette utgjør kr. 12,84 per egenkapitalbevis, mot kr. 12,60 etter samme periode i fjor.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at konsernet er godt fornøyd med både resultat- og balanseutviklingen gjennom 3. kvartal. Veksten i utlån holdt seg stabilt på et nivå rundt 7 prosent, noe over den generelle markedsveksten, samtidig som marginene styrket seg som en følge av gjennomførte renteendringer.  Utlånsveksten er fortsatt størst i bedriftsmarkedet, men også i personmarkedet ligger veksten noe over markedsveksten. Banken opplever at kundene verdsetter bankens lokale tilstedeværelse og nærhet til kundene, og dette medvirker til den gode veksten. Den positive utviklingen i rentenettoen i 2. kvartal fortsatte i 3. kvartal, og er hovedårsaken til resultatveksten fra ordinær drift i siste kvartal. Konsernet har som mål å oppnå en egenkapitalavkastning på minimum 10 prosent, og resultatet i 3. kvartal bygger opp under dette kommenterer Rolf E. Delingsrud.

HOVEDTREKK KONSERN 30.9.2019 (2018):  
- Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 10,0 % (5,7 %)
- Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 7,3 % (6,4 %)
- Innskuddsvekst siste 12 mnd. 5,0 % (8,8 %)
- Rentenetto 1,92 % (1,87 %)
- Netto provisjonsinntekter 54,5 mill. kr. (53,9)
- Netto kursgevinster 1,6 mill. kr. (15,2)
- Kostnadsprosent 39,3 % (40,3 %)
- Tapskostnad 2,4 mill. kr. (-3,7)
- Ren kjernekapitaldekning 14,3 % (14,5 %)
- Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 14,4 % (14,4 %)
- Resultat pr. EKB kr. 12,84 (kr. 12,60)

Fullstendig delårsrapport finner du her.