Tirsdag 11. februar 2020, kl. 18.00 vil det bli holdt valgmøte for å velge medlemmer til generalforsamlingen blant bankens innskytere. Møtet holdes i Totens Sparebanks lokaler på Lena. Generalforsamlingen er bankens øverste myndighet, og består av medlemmer valgt fra de fire gruppene; innskytere, ansatte, egenkapitalbeviseiere og det offentlige. Det avholdes egne valgmøter for de ulike interessegruppene.


 • Stemmeberettigede:

  o    Innskytere som er myndige og som de siste 6 måneder har hatt innskudd i banken på minst kr. 2.500,-
  o    En innskyter kan stemme ved fullmektig.

  o    Umyndig kunde kan stemme ved verge.

  o    Ingen kan opptre som fullmektig eller verge for mer enn 1 kunde.
  o    Stemmegivning kan bare foregå ved kundens eller fullmektigens/vergens personlige frammøte på valgmøte.

   

 • Hvem kan velges:

  o    Bare personlige innskytere som har stemmerett kan velges som medlem eller varamedlem av generalforsamlingen.

 

 • Kandidater:

  o    En valgkomitè oppnevnt av generalforsamlingen innstiller på forslag til kandidater som kan velges.
  o    Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslagene må være oversendt banken senest 4 uker før valget. Forslaget må inneholde navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse. Forslaget bør begrunnes. Forslag sendes til
  banken innen 14. januar 2020.

   

 • Følgende skal velges:

  o    Tre medlemmer til generalforsamlingen
  o    Tre varamedlemmer til generalforsamlingen

  o    Ett varamedlem til valgkomiteen


Medlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år, medlemmer i valgkomiteen velges for 2 år.

Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av bankens generalforsamling, samt valgkomiteens oversikt over kandidater på valg finner du her.

Stemmeberettigede innskytere som ønsker å delta ved valget, vil få utlevert adgangskort ved henvendelse til Totens Sparebank innen 7. februar 2020.

Adgangskort kan også bestilles via vår hjemmeside.

 

Kundenes valgmøte og egenkapitalbeviseiernes valgmøte holdes samme kveld – med to atskilte valg.

Med hilsen

TOTENS SPAREBANK

Roar Løken Lunder

-generalforsamlingens leder-