Foreløpig årsregnskap for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt for 2019 på 246,2 mill. kroner, mot 231,8 mill. kroner i 2018. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 11,2 prosent, mot 11,7 prosent samme periode i 2018.

Konsernets utlånsvekst i 2019 ble på 6,2 prosent inklusive lån overført til Eika Boligkreditt AS.  Konsernet passerte med det 20 mrd. i forretningskapital i 2. halvår.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at konsernet er godt fornøyd med både årsresultatet for 2019 og balanseutviklingen. Den positive utviklingen i rentenettoen er hovedårsaken til resultatforbedringen fra ordinær drift, mens et godt utbytte fra Eika Gruppen AS bidro til et sterkt driftsresultat også totalt. Konsernet har som et av sine finansielle mål å oppnå en egenkapitalavkastning på minimum 10 prosent, og konsernet er godt fornøyd med å oppnå 11,2 prosent i et år uten ekstraordinære inntekter. Utlånsveksten endte på i overkant av 6 prosent, noe over den generelle markedsveksten. Økningen var relativt størst i bedriftsmarkedet, men også i personmarkedet var økningen noe over markedsveksten. Banken opplever at kundene verdsetter bankens lokale tilstedeværelse og muligheten til å treffe sin personlige rådgiver. Dette gir banken et godt utgangspunkt for en fortsatt positiv utvikling kommenterer Rolf E. Delingsrud.

Ordinær drift inklusive tap på utlån viser et resultat på 215,2 mill. kroner, mot 194,7 mill. kroner i 2018. Driftskostnadene har økt noe mer enn pris- og lønnsveksten som følge av ekstrakostnader knyttet til antihvitvaskarbeidet. Tapskostnadene er fortsatt lave, men høyere enn i 2018 da det tilnærmet ikke ble bokført netto tap. Positivt resultat fra verdipapirer på 31,0 mill. kroner inklusive utbytte bidrar også til et sterkt resultat for 2019. Bankens datterselskaper bidrar med stabile og positive resultater i tråd med forventningene.

Resultat etter skatt for 2019 ble 193,3 mill. kroner, mot 181,7 mill. kroner i 2018.  Dette utgjør kr. 16,20 per egenkapitalbevis, mot kr. 15,80 i 2018. Bankens styre foreslår at det utbetales NOK 8,50 i kontantutbytte per egenkapitalbevis, og at det avsettes 7,0 mill. kroner til gaver til allmennyttige formål.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at et godt år for Totens Sparebank innebærer at banken kan opprettholde støtten til lokale lag og foreninger, samtidig som soliditeten styrkes og bankens egenkapitalbeviseiere får en konkurransedyktig avkasting. Dette er et viktig fundament for bankens videre utvikling.

HOVEDTREKK KONSERN 2019 (2018):

  • Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 6,2 % (8,0 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 mnd. 4,9 % (6,0 %)
  • Rentenetto 1,94 % (1,89 %)
  • Netto provisjonsinntekter 73,6 mill. kr. (71,2)
  • Netto kursgevinster 0,8 mill. kr. (16,2)
  • Kostnadsprosent 40,3 % (41,1 %)
  • Tapskostnad 7,4 mill. kr. (0,3)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 16,5 % (15,6 %)
  • Resultat pr. EKB kr. 16,20 (kr. 15,80)
  • Foreslått kontantutbytte kr. 8,50 (8,00)

Kvartalsrapporten finnes her.