Halvårsregnskapet for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt i 1. halvår 2020 på 110,8 mill. kroner, mot 130,2 mill. kroner i samme halvår 2019. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 10,4 prosent, mot 12,6 prosent i fjor. 

Ordinær drift eksklusive tap på utlån viser et resultat på 106,9 mill. kroner, mot 100,8 mill. kroner i fjor. Det er i 1. halvår bokført totalt 20,8 mill. kroner i netto tap på utlån, hvorav 19,9 mill. kroner er relatert til økte avsetninger i stage 1 og 2 knyttet til mulige effekter av koronaviruset for utvalgte bransjer og næringer. I samme halvår i fjor ble det bokført 1,3 mill. kroner i netto tap. Inklusive tap på utlån viser ordinær drift et resultat på 86,1 mill. kroner, mot 99,5 mill. kroner i fjor. 

For 2. kvartal isolert ble resultat før skatt 78,5 mill. kroner, mot 83,3 mill. kroner i samme kvartal 2019. Redusert rentenetto og høyere bokførte tapsavsetninger trekker ned sammenlignet med i fjor, mens resultat fra verdipapirer trekker opp. Ordinær drift eksklusive tap på utlån viser et resultat på 45,7 mill. kroner, mot 55,7 mill. kroner i fjor. Inklusive tap på utlån viser ordinær drift et resultat på 39,0 mill. kroner, mot 47,1 mill. kroner i 1. kvartal i år og 53,8 mill. kroner 2. kvartal i fjor.

Sterkt resultat fra verdipapirer bidro med 39,5 mill. kroner inklusive utbytte, mot 29,5 mill. kroner samme kvartal i fjor. Godt resultat for Eika Gruppen AS i 2019 har gitt et utbytte på 29,5 mill. kroner som ble inntektsført i 2. kvartal, samtidig som noe av kurstapet i 1. kvartal på verdipapirporteføljen ble reversert. 

Resultat etter skatt i 1. halvår 2020 ble 92,3 mill. kroner, mot 105,4 mill. kroner i samme halvår 2019.  Dette utgjør kr. 7,58 per egenkapitalbevis, mot 9,19 etter 1. halvår 2019.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at rentenettoen som forventet ble redusert i 2. kvartal. Dette er en følge av at rentenedsettelsene på utlån ble gjennomført med virkning fra et tidligere tidspunkt enn rentenedsettelsen på innskudd, og også tidligere enn rentenedsettelsene på konsernets innlån i pengemarkedet. Dette bidro til å redusere rentenettoen i kvartalet relativt mye. Aktiviteten i konsernets markedsområde har imidlertid bidratt til å opprettholde en stabil utlånsvekst, og konsernet er fornøyd med å ha oppnådd en utlånsvekst på nærmere 7 prosent. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til fremtidige effekter av koronaviruset, og konsernet har tatt høyde for dette gjennom å øke tapsavsetningene. Per dato er det imidlertid i liten grad identifisert behov for økte tapsavsetninger på enkeltengasjement som følge av effekten av koronaviruset kommenterer Rolf E. Delingsrud.

HOVEDTREKK KONSERN 2020 (2019):  
- Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 8,9 % (9,5 %)
- Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 6,9 % (7,1 %)
- Innskuddsvekst siste 12 mnd. 6,4 % (0,6 %)
- Rentenetto 1,78 % (1,89 %)
- Netto provisjonsinntekter 38,1 mill. kr. (34,3) 
- Netto kurstap og -gevinster -7,0 mill. kr. (0,5)
- Kostnadsprosent 40,4 % (39,1 %)
- Tapskostnad 20,8 mill. kr. (1,3)
- Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 15,9 % (14,6 %) 
- Resultat pr. EKB kr. 7,58 (kr. 9,19)

Halvårsrapporten finnes her.