Delårsregnskapet for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt per 30.9.2020 på 166,6 mill. kroner, mot 192,8 mill. kroner i samme periode 2019. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 10,0 prosent, mot 12,2 prosent i fjor.

Ordinær drift eksklusive tap på utlån viser et resultat på 169,9 mill. kroner, mot 163,4 mill. kroner i fjor. Det er per 30.9 bokført totalt 28,5 mill. kroner i netto tap på utlån, hvorav 19,9 mill. kroner er relatert til økte avsetninger i stage 1 og 2 knyttet til mulige effekter av koronaviruset for utvalgte bransjer og næringer. I samme periode i fjor ble det bokført 2,4 mill. kroner i netto tap. Inklusive tap på utlån viser ordinær drift et resultat på 141,4 mill. kroner, mot 161,0 mill. kroner i fjor. 

For 3. kvartal isolert ble resultat før skatt 59,8 mill. kroner, mot 62,6 mill. kroner i samme kvartal 2019. Høyere bokførte tapsavsetninger og redusert rentenetto trekker ned sammenlignet med i fjor, mens lavere driftskostnader bidrar positivt. Ordinær drift eksklusive tap på utlån viser et resultat på 67,0 mill. kroner, mot 62,5 mill. kroner i fjor. Inklusive tap på utlån viser ordinær drift et resultat på 59,3 mill. kroner, mot 61,5 mill. kroner i 3. kvartal i fjor.

Resultat etter skatt per 30.09.2020 ble 134,8 mill. kroner, mot 152,4 mill. kroner i samme periode 2019.  Dette utgjør kr. 11,09 per egenkapitalbevis, mot 12,84 i samme periode 2019.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at rentenettoen som forventet styrket seg i 3. kvartal sammenlignet med i 2. kvartal. Dette er en følge av at rentenedsettelsene på utlån ble gjennomført med kort varslingsfrist i løpet av 1. halvår, mens den positive resultateffekten av rentenedsettelsene på innskudd og på konsernets innlån i pengemarkedet først fikk full effekt fra i 3. kvartal. 
Det er fortsatt usikkerhet knyttet til fremtidige effekter av koronaviruset, og konsernet har derfor valgt å opprettholde nivået på de ekstra tapsavsetningene som ble bokført i 1. halvår. Per dato er det i liten grad identifisert behov for økte tapsavsetninger på enkeltengasjement som følge av effekten av koronaviruset, men andre forhold har medført noe høyere tapsavsetninger på enkeltengasjementer i 3. kvartal enn i tidligere perioder. Aktiviteten i konsernets markedsområde bidrar til å opprettholde en relativt stabil utlånsvekst, og konsernet er fornøyd med å ha oppnådd en utlånsvekst på nærmere 6 prosent siste 12 måneder kommenterer Rolf E. Delingsrud. 

HOVEDTREKK KONSERN 2020 (2019): 

  •  Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 8,2 % (8,5 %)
  • Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 5,9 % (6,2 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 mnd. 4,2 % (4,9 %)
  • Rentenetto 1,78 % (1,92 %)
  • Netto provisjonsinntekter 57,9 mill. kr. (54,5) 
  • Netto kurstap og -gevinster -6,7 mill. kr. (1,6)
  • Kostnadsprosent 39,6 % (39,3 %)
  • Tapskostnad 28,5 mill. kr. (2,4)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 15,8 % (14,4 %) 
  • Resultat pr. EKB kr. 11,09 (kr. 12,84)

ØKTE MARGINER OG STABIL VEKST
Etter å ha falt fra 1,96 % i 1. kvartal til 1,62 % i 2. kvartal, styrket både rentenettoen og provisjonsinntektene fra boligkreditt seg markant i 3. kvartal. Rentenettoen utgjorde i 3. kvartal isolert 1,78 %. Dette var i tråd med forventningene, da årsaken til svekkelsen i 2. kvartal var at rentenedsettelsene på utlån ble gjennomført fra et tidligere tidspunkt enn når rentenedgangen fikk effekt på innskudd og innlån fra pengemarkedet. Rentenettoen var imidlertid ikke forventet å komme tilbake til nivåene i 1. kvartal, da avkastningen på ikke rentebærende kapital og lavt forrentede innskudd blir lavere i en situasjon med lavt rentenivå. Øvrige provisjonsinntekter holdt seg relativt stabile, men inntekter fra betalingsformidling ligger også i 3. kvartal på et noe lavere nivå enn i fjor.

Det underliggende kostnadsnivået er også i tråd med forventningene, og per 30.9 ligger kostnadsprosenten på ca. 40 %. Med bakgrunn i bl.a. noe forskjøvet ferieavvikling som følge av effekten av koronaviruset, ble det kostnadsført ca. 1,5 mill. kroner høyere lønnskostnad i 2. kvartal enn det ellers ville blitt gjort. Denne effekten reverserte i 3. kvartal, og bidrar til lave personalkostnader i kvartalet. Antall årsverk er i løpet av kvartalet redusert fra 94 til 88 som en følge av naturlig avgang og utløp av midlertidige engasjement knyttet til antihvitvaskarbeidet.   
 
Det ble bokført 7,7 mill. kroner i netto tap på utlån i 3. kvartal isolert, og per 30.9 var det bokført 28,5 mill. kroner i netto tap på utlån. Per 30.9 i fjor var det bokført 2,4 mill. kroner i netto tap på utlån. Av årets tapskostnad utgjør økt modellavsetning knyttet til koronaviruset 19,9 mill. kroner, uendret fra halvårsskiftet. Av netto tap på utlån i 3. kvartal isolert er 9,5 mill. kroner knyttet til avsetning for forventet tap på individuelle engasjement i stage 3, mens det er tilbakeført 1,0 mill. kroner knyttet til stage 1 og 2. 

Nivået på netto misligholdte engasjement har økt fra 0,40 prosent av netto utlån ved årsskiftet, til 0,73 prosent.  Det er en nedgang i misligholdet blant personkundene, mens nivået totalt sett øker for kategorien næringsliv. Det er hovedsakelig noen få enkeltengasjement som trekker opp, også på øvrige tapsutsatte lån, og økningen i tapsavsetningene i 3. kvartal er primært knyttet til disse.  

Ved utløpet av 3. kvartal kan banken konstatere at aktivitetsnivået i banken har holdt seg relativt stabilt, men at utlånsveksten målt for siste 12 måneder trekker noe ned. Samlet utlånsvekst på 5,9 % ligger imidlertid fortsatt noe over både interne mål for 2020 og den generelle kredittveksten i Norge, som per august lå på 4,7 %. Utlånene til bedriftsmarkedet økte som tidligere i år mest med 6,9 prosent, mens veksten i personmarkedet ble 5,8 prosent. Innskuddsveksten utgjør 4,2 prosent per siste 12 måneder, og innskuddsdekningen utgjør ca. 63 prosent ved utløpet av 3. kvartal 2020.    

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at banken er godt fornøyd med både resultat- og balanseutviklingen i 3. kvartal. Rentenedgangen og tapsavsetninger knyttet til koronaviruset påvirket oss sterk i 1. halvår, men i 3. kvartal viser igjen den ordinære bankdriften tilfredsstillende resultater.  

KAPITALDEKNING
Ren kjernekapital per 30.9.2020 inkludert forholdsmessig konsolidering av eierandel i samarbeidende gruppe utgjør 15,8 prosent. Inkludert forventet tilbakeholdt andel av delårsresultatet utgjør ren kjernekapital inkludert forholdsmessig konsolidering 16,8 prosent. Konsernet har en betryggende egenkapital og har god margin til regulatoriske soliditetskrav.
 
VIDERE UTVIKLING
Utbruddet av Covid 19 og de økonomiske effektene av tiltak for å unngå spredning vurderes til å kunne påvirke konsernets resultat og utvikling noe også i kommende periode. Det vil være større usikkerhet enn normalt, særlig knyttet til vekst og tapsvurderinger, men myndighetenes tiltak og effekten av disse vurderes til å ha redusert de negative effektene. 

Rentenettoen forventes å holdes seg på tilnærmet samme nivå i 4. kvartal som i 3. kvartal. Banken har ikke varslet noen generelle renteendringer på lån og innskudd, og gitt at pengemarkedsrentene forblir på tilnærmet dagens nivå, bør rentenettoen derfor holde seg forholdsvis stabil i kommende kvartal.  Netto provisjonsinntekter forventes også å holde seg på et stabilt nivå.

Bankens portefølje av verdipapirer består hovedsakelig av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko, i tillegg til de strategiske investeringene i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Eventuell uro i finansmarkedene kan imidlertid bidra til større kurssvingninger på likviditetsporteføljen enn i en normalsituasjon, selv om porteføljen i utgangspunktet vurderes til å ha lav risiko. 

Konsernets underliggende kostnadsbase for 4. kvartal vil være tilnærmet lik som i 3. kvartal, hensyntatt sesongsvingninger knyttet til ferieavvikling.

Det har vært noe økende mislighold i bankens utlånsportefølje, men med de tapsavsetningene som er bokført så langt i år, forventes det likevel ikke behov for tapsføringer utover et normalisert nivå i 4. kvartal. 

Lavere rentenivå og større usikkerhet knyttet til tap på utlån, gjør det i år mer utfordrende enn i foregående år å nå bankens målsetning om en egenkapitalavkastning på 10 %. Basert på realisert resultat per 30.09 og forventet utvikling i 4. kvartal, forventes det imidlertid likevel et tilfredsstillende resultat for 2020.  

Delårsrapporten kan leses i sin helhet her.

For mer informasjon, kontakt: 
Rolf E. Delingsrud, adm. banksjef
917 28 668 - Epost: r.delingsrud@totenbanken.no
Stig Håvard Blikseth, viseadm. banksjef 
958 64 601 – Epost: s.blikseth@totenbanken.no