Tirsdag 9. februar 2021, kl. 18.00 vil det bli holdt valgmøte for å velge ett medlem til generalforsamlingen blant bankens innskytere. Møtet holdes i utgangspunktet i Totens Sparebanks lokaler på Lena, men det kan også bli aktuelt å avholde møtet elektronisk hvis smittesituasjonen tilsier dette.

Stemmeberettigede

  • Innskytere som er myndige og som de siste 6 måneder har hatt innskudd i banken på minst kr. 2.500,-
  • En innskyter kan stemme ved fullmektig.
  • Umyndig kunde kan stemme ved verge.
  • Ingen kan opptre som fullmektig eller verge for mer enn 1 kunde.
  • Stemmegivning kan bare foregå ved kundens eller fullmektigens/vergens personlige frammøte på valgmøte.

Hvem kan velges

  • Bare personlige innskytere som har stemmerett, kan velges som medlem eller varamedlem av generalforsamlingen

Kandidater

En valgkomitè oppnevnt av generalforsamlingen innstiller på forslag til kandidater som kan velges.
Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslagene må være oversendt banken senest 4 uker før valget. Forslaget må inneholde navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse. Forslaget bør begrunnes. Forslag sendes til banken innen 12. januar 2020.

Følgende skal velges:

  • Ett medlem til generalforsamlingen

Medlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Valgkomiteens innstilling er at Lars Erik Tandsæther gjenvelges for perioden 2021 til 2024.

Stemmeberettigede innskytere som ønsker å delta ved valget, vil få utlevert adgangskort ved henvendelse til Totens Sparebank innen 2. februar 2021.

Adgangskort bestilles her.
 
Kundenes valgmøte og egenkapitalbeviseiernes valgmøte holdes samme kveld – med to atskilte valg.
 
 
Med hilsen
TOTENS SPAREBANK
 
Roar Løken Lunder
-generalforsamlingens leder-