Foreløpig årsregnskap for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt for 2020 på 223,6 mill. kroner, mot 246,2 mill. kroner i 2019. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 9,7 prosent, mot 11,2 prosent i 2019. 

Ordinær drift inklusive tap på utlån viser et resultat på 200,7 mill. kroner, mot 215,2 mill. kroner 2019. Økte netto tapskostnader er hovedårsaken til det noe svakere resultatet i 2020, men av totale netto tapskostnader på 30,1 mill. kroner skyldes 20,4 mill. kroner tilleggsavsetninger for mulige fremtidige effekter av pandemien. Året sett under ett har både rentenettoen og provisjonsinntektene økt sammenlignet med i 2019, men rentenettoen er svakere ved utgangen av 2020 enn ved inngangen av året. Driftskostnadene har økt med i underkant av 1 % i 2020, noe lavere enn den generelle pris- og lønnsveksten.

Positivt resultat fra verdipapirer på 23,0 mill. kroner inklusive utbytte bidrar positivt til resultatet for 2020, men samlet resultat fra verdipapirer er imidlertid 8,0 mill. kroner lavere enn i 2019. Bankens datterselskaper bidrar med positive resultater i tråd med forventningene, og spesielt Totens Sparebank Boligkreditt AS leverte et godt resultat før skatt på 25,2 mill. kroner, mot 12,0 mill. kroner i 2019.

For 4. kvartal isolert ble resultat før skatt 57,0 mill. kroner, mot 53,4 mill. kroner i samme kvartal 2019. Ordinær drift inklusive tap på utlån bidrar med 59,3 mill. kroner, samme nivå som i 3. kvartal i år og mot 54,2 mill. kroner 4. kvartal 2019. Økte provisjonsinntekter og lavere netto tapskostnad er hovedårsaken til resultatforbedringen sammenlignet med samme kvartal i 2019.

Resultat etter skatt for 2020 ble 180,0 mill. kroner, mot 193,3 mill. kroner i 2019.  Dette utgjør kr. 14,84 per egenkapitalbevis, mot kr. 16,20 i 2019. Bankens styre foreslår at det utbetales NOK 6,75 i kontantutbytte per egenkapitalbevis, og at det avsettes 6,8 mill. kroner til gaver til allmennyttige formål. Foreslått utdeling er holdt innenfor myndighetenes uttrykte forventninger om at samlet utdeling for 2019 og 2020 holdes innenfor en ramme på 30 % av kumulert resultat for disse årene. Styret har i tillegg vurdert soliditeten som betryggende, selv i en situasjon der de negative konsekvensene av pandemien eventuelt blir vesentlig større enn forventet per nå.    

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at konsernet, ut fra en helhetsvurdering, er godt fornøyd med både årsresultatet for 2020 og balanseutviklingen. Året startet bra, og rammebetingelsene lå til rette for en positiv utvikling. Pandemien og de nødvendige tiltakene som ble innført i mars for å begrense spredningen av smitte, skapte imidlertid stor usikkerhet i hele samfunnet. Dette medførte også for banken og bankens kunder betydelig større usikkerhet enn normalt, men myndighetenes tiltak og effekten av disse bidro til å redusere de negative effektene. Etter marginreduksjon og økte tapsavsetninger i 1. halvår normaliserte driftssituasjonen seg noe i 2. halvår, og konsernet leverte igjen tilfredsstillende resultater.

Konsernet har som to av sine finansielle mål å oppnå en egenkapitalavkastning på minimum 10 prosent og en utlånsvekst på 6–8 prosent. Med en egenkapitalavkastning og utlånsvekst på henholdsvis 9,7 og 5,7 prosenten, ble ikke disse målene nådd i 2020, men sett i lys av det spesielle året vi har lagt bak oss er vi likevel godt fornøyd med å levere resultater så tett opp mot målsettingene kommenterer Rolf E. Delingsrud.    

HOVEDTREKK KONSERN 2020 (2019): 

 • Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 8,4 % (8,5 %)
 • Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 5,7 % (6,2 %)
 • Innskuddsvekst siste 12 mnd. 9,0 % (4,9 %)
 • Rentenetto 1,78 % (1,94 %)
 • Netto provisjonsinntekter 80,7 mill. kr. (73,6) 
 • Netto kursgevinster -12,0 mill. kr. (0,8)
 • Kostnadsprosent 40,5 % (40,3 %)
 • Tapskostnad 30,1 mill. kr. (7,4)
 • Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 16,8 % (16,5 %) 
 • Resultat pr. EKB kr. 14,84 (kr. 16,20)
 • Foreslått kontantutbytte kr. 6,75 (7,00)

STABIL UTVIKLING I ET SPESIELT ÅR
Konsernets utlånsvekst i 2020 ble på 5,7 prosent inklusive lån overført til Eika Boligkreditt AS, mot 6,2 prosent i 2019.  Etter flere år med sterkest vekst i bedriftsmarkedet avtok veksten her noe i 2. halvår, og konsernets utlånsvekst for 2020 ble relativt sett jevnt fordelt på bedriftsmarkedet og personmarkedet, med henholdsvis 5,1 og 5,9 prosent. Andelen utlån til bedriftsmarkedet holdt seg dermed stabil på 22 prosent inkl. boligkreditt. Volumet på innskudd viste en sterk vekst i 4 kvartal og veksten endte på 9,0 prosent for året samlet, mot 4,9 prosent i 2019.

Etter en sterk svekkelse i 1. halvår styrket rentenettoen seg i 3. kvartal og holdt seg samme nivå også i 4. kvartal. Rentenettoen utgjorde i 4. kvartal 2020 1,78 prosent, mot 1,98 prosent i samme kvartal i 2019. Hele året sett under ett falt rentenettoen fra 1,94 prosent i 2019 til 1,78 prosent i 2020, men økt utlånsvolum bidro til å styrke rentenettoen i kroner. Provisjonsinntektene utviklet seg også positivt, primært med bakgrunn i en positiv og sterk vekst i forsikringsporteføljen. Det ble i 4. kvartal inntektsført en vekstprovisjon på 3,5 mill. kroner i tillegg til den ordinære porteføljeprovisjonen.

Driftskostnadene er holdt relativt stabile og har økt med i underkant av 1 prosent sammenlignet med 2019. Kostnadsprosenten utgjør 40,5 prosent, mot 40,3 prosent i 2019.

Etter flere å med lave eller negative tapskostnader, ble det netto kostnadsført 30,1 mill. kroner i tap i 2020. Av tapskostnaden i 2020 utgjør imidlertid 20,4 mill. kroner tilleggsavsetninger for mulige fremtidige effekter av pandemien, slik at underliggende tapskostnad fortsatt må vurderes som relativt lav. Det er en positiv utvikling i mislighold knyttet til personkunder, mens det har økt for næringslivskunder. Banken opplever ingen generell negativ trend i bedriftsmarkedet, men økningen skyldes i stor grad noen få engasjement, som over noe tid har vært under tett oppfølging. Engasjementene er i stor grad sikret med pant i fast eiendom, og de kostnadsførte tapsavsetningene per årsskiftet vurderes til å være dekkende for restrisikoen. Netto mislighold utgjør samlet 0,59 prosent av utlånene.

SOLIDITET
Ren kjernekapital inkludert forholdsmessig konsolidering av eierandel i samarbeidende gruppe utgjør 16,8 prosent per 31.12.2020. Dette er en økning på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med utløpet av 2019. Finanstilsynets kom i desember med presiseringer av vektingsregler for engasjementer på byggelån hvor bygget skal videreselges. Dette medførte en økning i kapitalvektingen fra tidligere 100 til nå 150 prosent for disse engasjementene. For konsernet har denne endringen medført en økning i beregningsgrunnlaget, og en svekkelse av ren kjernekapital med ca. 0,5 prosentpoeng. 

Konsernets regulatoriske minimumskrav til ren kjernekapitaldekning er på 12,6 prosent per 31.12.2020, og konsernets kapitalmål for ren kjernekapitaldekning er fastsatt til 14,9 prosent. Konsernet oppfyller således gjeldende kapitalkrav med god margin, og har et solid fundament for videre utvikling.

VIDERE UTVIKLING
Pandemien og de økonomiske effektene av tiltak for å unngå spredning vurderes til å kunne påvirke konsernets resultat og utvikling noe også i kommende perioder. Det vil være større usikkerhet enn normalt, særlig knyttet til vekst og tapsvurderinger, men myndighetenes tiltak og effekten av disse vurderes til å kunne redusere de negative effektene.

Det har vært tilfredsstillende aktivitet i bankens markedsområde i foregående år, og konsernet har for 2021 målsetting om en balansert vekst i utlån på nivå med i 2020.

Rentenettoen forventes å holdes seg på tilnærmet samme nivå i 1. kvartal 2021 som i 4. kvartal 2020. Banken har ikke varslet noen generelle renteendringer på lån og innskudd, og gitt at pengemarkedsrentene forblir på tilnærmet dagens nivå, forventes rentenettoen derfor å holde seg forholdsvis stabil i kommende kvartal.  Netto provisjonsinntekter forventes også å holde seg på et stabilt nivå.

Konsernets underliggende kostnadsbase for 2021 vil være tilnærmet lik som i 2020, justert for lønns- og prisutvikling. Det forventes imidlertid en positiv engangseffekt i 1. kvartal på anslagsvis 8,0 mill. kroner knyttet til overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning med virkning fra 1.1.2021. Med hensyn til kostnader knyttet til skifte av kjernebankløsning i 2022-23 vil det, når nærmere avklaringer om konverteringstidspunktet foreligger, bli vurdert om det i 2021 er behov for å foreta noen kostnadsføringer knyttet til konverteringen. 

Det har vært noe økende mislighold i bankens utlånsportefølje, men med de tapsavsetningene som er bokført per årsskiftet, forventes det likevel ikke behov for tapsføringer utover et normalisert nivå i kommende perioder.

Lavt rentenivå vil gjøre det utfordrende å nå konsernets mål om en egenkapitalavkastning på 10 % i 2021, men i likhet med i 2020 forventer konsernet å kunne levere et tilfredsstillende resultat.

Banken har lang tradisjon som ansvarlig samfunnsaktør og bidragsyter til vekst og utvikling i sitt virksomhetsområde. Bankens nye bærekraftstrategi tydeliggjør og skal være retningsgivende i det videre arbeidet knyttet til miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG), slik at dette i større grad blir en integrert del av bankens virksomhet. Arbeidet med bærekraft vil få stort fokus i 2021, og skal medvirke til at bankens konkurransekraft styrkes og at risikoen i bankvirksomheten reduseres. Samlet understøtter bærekraftstrategien bankes overordnede strategi og målsetninger. 

Webcast av regnskapspresentasjon kan sees her: https://totenbanken.no/omoss/investor_relations/webcast

Delårsrapporten kan leses i sin helhet her.

For mer informasjon, kontakt: 
Rolf E. Delingsrud, adm. banksjef
917 28 668 - Epost: r.delingsrud@totenbanken.no

Stig Håvard Blikseth, viseadm. banksjef 
958 64 601 – Epost: s.blikseth@totenbanken.no