Delårsregnskapet for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt i 1. kvartal 2021 på 60,0 mill. kroner, mot 32,3 mill. kroner samme kvartal 2020. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 9,4 prosent, mot 5,4 prosent i 2020.

Ordinær drift fratrukket tap på utlån viser et resultat på 48,4 mill. kroner, mot 47,1 mill. kroner samme kvartal 2020. Før tap på utlån viser ordinær drift et resultat på 50,9 mill. kroner, mot 61,2 mill. kroner samme kvartal i fjor. Det er primært redusert rentenetto og reduserte provisjonsinntekter fra boligkreditt som bidrar til svakere resultat av ordinær drift før tap. Tapskostnaden er redusert til 2,5 mill. kroner i 1. kvartal 2021, ned fra 14,1 mill. kroner samme kvartal 2020. Av tapskostnaden i 1. kvartal i fjor var 15,6 mill. kroner relatert til økte generelle avsetninger knyttet til mulige effekter av koronaviruset. Denne avsetningen ble senere økt til totalt 20,4 mill. kroner ved årsskiftet, men er holdt uforandret i 1. kvartal i år.  

Det er i 1. kvartal 2021 bokført en positiv engangseffekt på 8,8 mill. kroner knyttet til overgang til innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte. Denne effekten er fratrukket ved beregningen av resultat av ordinær drift. 

Bankens portefølje av rentebærende verdipapirer består hovedsakelig av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko. Det er i 1. kvartal 2021 inntektsført 2,7 mill. kroner, mot et kostnadsført tap på 15,1 mill. kroner samme kvartal i 2020.
 
Resultat etter skatt i 1. kvartal 2021 ble 45,6 mill. kroner, mot 24,8 mill. kroner samme kvartal 2020.  Dette utgjør kr. 3,72 per egenkapitalbevis, mot 1,96 etter 1. kvartal i 2019.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at konsernet er fornøyd med aktiviteten i markedsområdet og den positive utviklingen i både utlåns- og innskuddsvolum. På tross av sterk konkurranse viser konsernet en vekst i utlån på 6,7 prosent målt siste 12 måneder, noe høyere enn den generelle kredittveksten i landet. Marginene var forventet å komme under noe press på grunn av konkurransesituasjonen og stigende pengemarkedsrenter, men virkningen ble noe større enn forventet. Dette påvirket både rentenettoen og provisjonsinntektene fra boligkreditt negativt i 1. kvartal. 

Det er fortsatt usikkerhet med hensyn til fremtidige effekter av koronaviruset for både kundene og banken, men banken har arbeidet aktivt for å bidra til å finne gode løsninger for de kundene som får utfordringer. Banken har valgt å opprettholde nivået på tapsavsetningene knyttet til koronaviruset, men usikkerheten vurderes imidlertid til å være ytterligere redusert og så langt har pandemien i liten grad medført økte tap.

HOVEDTREKK KONSERN 2021 (2020):

  • Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 9,7 % (7,7 %)
  • Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 6,7 % (5,7 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 mnd. 7,3 % (4,8 %)
  • Rentenetto 1,68 % (1,96 %)
  • Netto provisjonsinntekter 18,7 mill. kr. (21,4) 
  • Netto kurstap og -gevinster 2,7 mill. kr. (-15,1)
  • Tapskostnad 2,5 mill. kr. (14,1)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 16,3 % (16,3 %) 
  • Resultat pr. EKB kr. 3,72 (kr. 1,96)

UTVIKLINGEN I 1. KVARTAL 2021
Ved inngangen til 2021 forventet banken press på marginene, men virkningen ble noe større enn forventet, og konsernets rentenetto ble redusert fra 1,78 prosent i 4. kvartal til 1,68 prosent. I tillegg er det færre rentedager i 1. kvartal, og samlet ble rentenettoen og provisjonsinntektene fra boligkreditt redusert med 5,1 mill. kroner fra i 4. kvartal. For øvrige provisjonsinntekter er utviklingen relativ stabil, men det er en underliggende positiv utvikling i provisjonsinntektene fra konsernets forsikringsportefølje. Porteføljen av verdipapirer bidro med kursgevinster på netto 2,7 mill. krone ri 1. kvartal. Konsernet har i liten grad investeringer utover likviditetsporteføljen og strategiske aksjeinvesteringer.

Den underliggende kostnadsbasen er tilnærmet på nivå med i foregående periode hensyntatt en positiv engangseffekt på 8,8 mill. kroner knyttet til overgang til innskuddsbaser pensjonsordning for alle ansatte. Tapskostnadene er lave i 1. kvartal og utgjør totalt 2,5 mill. kroner. Usikkerheten knyttet til mulige effekter av pandemien vurderes til å være redusert, men det er foreløpig valgt å opprettholde den ekstra avsetningen på totalt 20,4 mill. kroner knyttet denne.   

Aktiviteten i markedsområdet var god i 2020, og konsernets målsetting for 2021 er en vekst minst på nivå med i fjor. Så langt i 2021 er utviklingen positiv, og konsernets utlånsvekst i 1. kvartal 2021 ble 1,7 prosent inklusive lån overført til Eika Boligkreditt AS. Utlånsveksten siste 12 måneder utgjør 6,7 prosent, noe høyere enn 5,7 prosent på samme tidspunkt i fjor. I motsetning til i starten av 2020 er veksten nå størst i personmarkedet. Utlånsveksten siste 12 måneder i privat- og bedriftsmarkedet var henholdsvis 6,9 og 5,6 prosent. Innskuddsveksten har også utviklet seg positivt og utgjør 7,3 prosent siste 12 måneder.

Nivået på netto misligholdte engasjementer har samlet sett blitt noe redusert fra årsskiftet, fra 170,2 mill. kroner til 110,6 mill. kroner, og utgjør nå 0,68 prosent av netto utlån. Nivået på misligholdte engasjement i personmarkedet er nå på svært lave nivåer, mens noen enkeltengasjementer i bedriftsmarkedet trekker noe opp.  

KAPITALDEKNING
Ren kjernekapital per 31.3.2020 inkludert forholdsmessig konsolidering av eierandel i samarbeidende gruppe utgjør 16,3 prosent. Inkludert forventet tilbakeholdt andel av delårsresultatet utgjør ren kjernekapital inkludert forholdsmessig konsolidering 16,7 prosent. 

Konsernets regulatoriske minimumskrav til ren kjernekapitaldekning, hensyntatt pilar 2-krav på 1,6 prosent fastsatt av Finanstilsynet, er på 12,6 prosent per 31.3.2021. Konsernets kapitalmål per 31.03.2021 for ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning er fastsatt til henholdsvis 13,4 prosent, 14,9 prosent og 16,9 prosent inklusive forventet tilbakeholdt andel av delårsresultat. Konsernet hensyntar forventede økninger systemrisikobuffer og motsyklisk buffer i kapitalplanleggingen.
 
VIDERE UTVIKLING
Pandemien og de økonomiske effektene av tiltak for å unngå spredning vurderes til å kunne påvirke konsernets resultat og utvikling noe også i kommende perioder. Det vil være større usikkerhet enn normalt, men usikkerheten og risikoen vurderes til å ha blitt redusert sammenlignet med i 2020.

Det har vært tilfredsstillende aktivitet i bankens markedsområde i 1. kvartal, og konsernet har for 2021 målsetting om en balansert vekst i utlån minst på nivå med i 2020. 

Økt konkurranse har lagt press på bankens marginer, og rentenettoen og provisjonsinntektene fra boligkreditt falt i 1. kvartal. Med hensyn til marginutviklingen har banken ikke varslet noen generelle renteendringer på lån siden 1. halvår 2020. Utviklingen i kommende perioden vil derfor i stor grad være avhengig av utviklingen i pengemarkedsrentene, kredittspreader og konkurransesituasjonen. Etter å i gjennomsnitt ha ligget noe høyere i 1. kvartal, har pengemarkedsrentene i starten av 2. kvartal falt ned til nivåene fra i 2. halvår 2020. Holder dette nivået seg vil det gradvis bidra positivt til marginutviklingen..

Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS la begge bak seg et godt år i 2020, og samlet foreslått utbytte utgjør for Totens Sparebank 25,7 mill. kroner. Dette forventes inntektsført i 2. kvartal.

Konsernets underliggende kostnadsbase for 2021 vil være tilnærmet lik som i 2020, justert for lønns- og prisutvikling. Med hensyn til kostnader knyttet til skifte av kjernebankløsning i 2022-23 vil det, når nærmere avklaringer om konverteringstidspunktet foreligger, bli vurdert om det i 2021 er behov for å foreta noen kostnadsføringer knyttet til konverteringen. Det er nå forventet at endelig konverteringsplan ville foreligge i løpet av 2. kvartal 2021. 

Nivået på misligholdte engasjement totalt er redusert fra årsskiftet. Nivået på misligholdte personkundeengasjement er rekordlavt, mens misligholdte næringslivsengasjement ligger på et høyere nivå enn gjennomsnittet for i fjor. Det forventes likevel ikke behov for tapsføringer utover et normalisert nivå i kommende periode.

Lavt rentenivå vil gjøre det utfordrende å nå konsernets mål om en egenkapitalavkastning på 10 % i 2021, men i likhet med i 2020 forventer konsernet å kunne levere et tilfredsstillende resultat.

Arbeidet med bærekraft vil få stort fokus i 2021, og skal medvirke til at bankens konkurransekraft styrkes og at risikoen i bankvirksomheten reduseres. Samlet understøtter bærekraftstrategien bankes overordnede strategi og målsetninger. 

Delårsrapport og presentasjon av delårsregnskapet er vedlagt. 
Link til nettpresentasjon av delårsrapporten blir tilgjengelig via bankens hjemmeside.

For mer informasjon, kontakt: 
Rolf E. Delingsrud, adm. banksjef
917 28 668 - Epost: r.delingsrud@totenbanken.no

Stig Håvard Blikseth, viseadm. banksjef 
958 64 601 – Epost: s.blikseth@totenbanken.no