Halvårsregnskapet for konsernet Totens Sparebank viser et resultat før skatt i 1. halvår 2021 på 123,2 mill. kroner, mot 110,8 mill. kroner i samme halvår 2020. Egenkapitalavkastningen ekskl. fondsobligasjon ble 10,3 prosent, mot 10,4 prosent i fjor. Justert for netto engangseffekter i 1. halvår 2021 ville egenkapitalavkastningen utgjort 11,4 prosent.

Halvårsrapporten kan leses i sin helhet her.

Ordinær drift eksklusive tap på utlån viser et resultat på 110,6 mill. kroner, mot 106,9 mill. kroner i fjor. Det er i 1. halvår bokført 0,9 mill. kroner i netto tap på utlån, mot 20,8 mill. kroner i fjor. Av netto tap i fjor var 19,9 mill. kroner relatert til økte avsetninger knyttet til mulige effekter av koronaviruset for utvalgte bransjer og næringer, mens det for i år er tilbakeført 6,5 mill. kroner basert på at risikoen er vurdert som redusert. Det er gjennomført en endring i bankens modell for tapsavsetninger i 2. kvartal, og modellendringen isolert sett medførte en økning på 3,9 mill. kroner i bokførte tapsavsetninger. Inklusive tap på utlån viser ordinær drift et resultat på 109,7 mill. kroner, mot 86,1 mill. kroner i fjor.

Godt resultat for Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS i 2020 har gitt et samlet utbytte på 25,1 mill. kroner, som ble inntektsført i 2. kvartal. Utbetalt utbytte fra Eika er holdt innenfor rammene av myndighetenes forventninger, og er derfor lavere enn utbytte på 29,5 mill. kroner som ble inntektsført i 2. kvartal i fjor.

Det er i 2. kvartal bokført en engangskostnad på 22,0 mill. kroner knyttet til avviklingskostnader og nedskrivinger i forbindelse med skifte av bankens kjernesystem. Avtalen med nåværende leverandør har en oppsigelsesfrist på 3 år, regnet fra og med 2021. Banken forventer nå å ha gjennomført overgangen til nytt kjernesystem i løpet av 1. halvår 2023, før utløpet av avtaleperioden med nåværende leverandør, og bankens vurdering er at det nå har vært mulig å gjøre et pålitelig estimat av kostnadene knyttet til dette. Banken har derfor kostnadsført for den delen av oppsigelsesperioden hvor banken forventer at den ikke vil benytte nåværende leverandør sine systemer mer. Avtalen som er inngått med ny leverandør er beregnet å ville gi alliansebankene i Eika en betydelig årlig reduksjon i kostnader til kjernesystem. Banken forventer å ha spart inn de ekstrakostnadene som skiftet medfører i løpet av fire til fem år. I tillegg til en fremtidig kostnadsreduksjon forventes skiftet å medføre økt utviklingskraft og forbedret konkurransekraft.

For 2. kvartal isolert ble resultat før skatt 63,2 mill. kroner, mot 78,5 mill. kroner i samme kvartal 2020. Styrket rentenetto og lavere bokførte tap trekker opp, mens engangseffekten knyttet til skifte av kjernesystem og noe mindre utbytte fra Eika trekker ned sammenlignet med i fjor. Ordinær drift eksklusive tap på utlån viser et resultat på 59,7 mill. kroner, mot 45,7 mill. kroner i fjor. Inklusive tap på utlån viser ordinær drift et resultat på 61,3 mill. kroner, mot 50,9 mill. kroner i 1. kvartal i år og 39,0 mill. kroner 2. kvartal i fjor.

Resultat etter skatt i 1. halvår 2021 ble 100,5 mill. kroner, mot 92,3 mill. kroner i samme halvår 2020.  Dette utgjør kr. 8,21 per egenkapitalbevis, mot 7,58 etter 1. halvår 2020.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at reduserte pengemarkedsrenter har bidratt til noe økte marginer i 2. kvartal, etter en svekkelse i 1. kvartal. Sammen med noe sterkere vekst enn forventet i utlån, har dette bidratt til en styrking av rentenettoen i siste kvartal. 12 måneders brutto vekst i utlån inklusive lån i Eika Boligkreditt AS er på 9,0 prosent, og med sterk vekst både i person- og bedriftsmarkedet er banken godt fornøyd med aktiviteten og utviklingen i bankens markedsområde. Banken har i liten grad funnet grunnlag for tapsavsetninger på enkeltengasjementer som følge av koronaviruset, og har i 2. kvartal funnet det riktig å redusere tilleggsavsetningen noe i takt med redusert risiko. Utviklingen i ordinær drift har vært positiv i 2. kvartal, og banken er godt fornøyd med både resultatutviklingen og halvårsresultatet kommenterer Rolf E. Delingsrud. 

HOVEDTREKK KONSERN 2021 (2020):  
- Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 14,0 % (8,9 %)
- Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 9,0 % (6,9 %)
- Innskuddsvekst siste 12 mnd. 2,2 % (6,4 %)
- Rentenetto 1,70 % (1,78 %)
- Netto provisjonsinntekter 37,3 mill. kr. (38,1) 
- Netto kurstap og -gevinster 1,5 mill. kr. (-7,0)
- Kostnadsprosent 39,5 % * (40,4 %) *justert for engangseffekter
- Tapskostnad 0,9 mill. kr. (20,8)
- Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 16,1 % (15,9 %) 
- Resultat pr. EKB kr. 8,21 (kr. 7,58)

POSITIV UTVIKLING I RENTENETTOEN OG GOD VEKST
Etter å ha blitt redusert fra 1,78 prosent i 4. kvartal 2020 til 1,68 prosent i 1. kvartal 2021, steg rentenettoen til 1,72 prosent for 2. kvartal isolert. Det er fortsatt sterk konkurranse i markedet, og det er reduserte fundingkostnader som følge av reduserte pengemarkedsrenter som bidrar til noe økte marginer. 

I tillegg til noe økte marginer og en ekstra rentedag, er det god vekst i utlån som bidrar til at netto renteinntekter og provisjonsinntekter fra boligkreditt samlet sett øker fra 83,3 mill. kroner i 1. kvartal til 88,0 mill. kroner i 2. kvartal. Inklusive lån overfør boligkreditt økte utlånene med 1 023 mill. kroner i 2. kvartal isolert, og økte 12 måneders utlånsvekst til sterke 9,0 prosent. Veksten fordeler seg med 9,5 prosent i personmarkedet og 7,1 prosent i bedriftsmarkedet. Porteføljen som banken kjøpte fra Nordea inngår i veksten for 2. kvartal, og utgjør i underkant av 350 mill. kroner.   

For øvrige provisjonsinntekter er utviklingen relativ stabil, men det er også i 2. kvartal en underliggende positiv utvikling i provisjonsinntektene fra konsernets forsikringsportefølje. Porteføljen av verdipapirer bidro med et kurstap på netto 1,2 mill. kroner i 2. kvartal, mens den akkumulert har bidratt til en kursgevinst på 1,5 mill. kroner. Konsernet har i liten grad investeringer utover likviditetsporteføljen og strategiske aksjeinvesteringer.

Den underliggende kostnadsbasen er tilnærmet på nivå med i foregående periode, hensyntatt positiv engangseffekt i 1. kvartal på 8,8 mill. kroner knyttet til overgang til innskuddsbaser pensjonsordning og negativ engangseffekt i 2. kvartal på 22,0 mill. kroner knyttet til konverteringskostnader nytt kjernesystem. Netto tapskostnadene er lave i både 1. og 2. kvartal og utgjør akkumulert netto 0,9 mill. kroner. Det er i 2. kvartal gjennomført endringer i IFRS 9-modellen som beregner forventet tap, og det er bankens vurdering at disse endringene har redusert behovet for tilleggsavsetninger knyttet til koronaviruset utover IFRS 9-modellen. Samtidig gir den økonomiske utviklingen og smittesituasjonen grunn til å tro at tap på utlån som følge av pandemien blir lavere enn det tidligere er tatt høyde for. Som følge av dette er tilleggsavsetningene for effekter av koronaviruset redusert med 6,5 mill. kroner til 13,9 mill. kroner, samtidig som endringen i IFRS 9-modellen har medført en økning på 3,9 mill. kroner.   

Nivået på netto misligholdte engasjementer utover 90 dager holder seg på tilnærmet samme nivå som ved årsskiftet, og utgjør nå 0,55 prosent av netto utlån. Nivået på misligholdte engasjement i personmarkedet holder seg på et svært lavt nivå, mens noen enkeltengasjementer i bedriftsmarkedet trekker noe opp.  

KAPITALDEKNING
Ren kjernekapital per 30.6.2021 inkludert forholdsmessig konsolidering av eierandel i samarbeidende gruppe utgjør 16,1 prosent. Inkludert forventet tilbakeholdt andel av delårsresultatet utgjør ren kjernekapital inkludert forholdsmessig konsolidering 16,8 prosent. Konsernet har en betryggende egenkapital og har god margin til regulatoriske soliditetskrav.

Konsernets regulatoriske minimumskrav til ren kjernekapitaldekning, hensyntatt pilar 2-krav på 1,6 prosent fastsatt av Finanstilsynet, er på 12,6 prosent per 30.6.2021. Konsernets kapitalmål per 30.6.2021 for ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning er fastsatt til henholdsvis 13,4 prosent, 14,9 prosent og 16,9 prosent inklusive forventet tilbakeholdt andel av delårsresultat. Konsernet hensyntar varslede og forventede økninger i systemrisikobuffer og motsyklisk buffer i kapitalplanleggingen.

VIDERE UTVIKLING
Det har vært stor aktivitet i bankens markedsområde i 1. halvår, og konsernet forventer for 2021 å nå målet om en balansert vekst i utlån minst på nivå med i 2020. 

Sterk konkurranse blant bankene legger press på utlånsrentene, og påvirker bankens marginer. Samtidig har pengemarkedsrentene sunket og dette har bidratt til lavere fundingkostnader i kvartalet.  Det er forventninger om renteøkninger fra Norges Bank i markedet, og dette vil trolig medføre økte pengemarkedsrenter og tilhørende økte fundingkostnader i løpet av 2. halvår. For kommende kvartal forventes imidlertid ingen store endringer i rentenettoen.  

Konsernets portefølje av verdipapirer består hovedsakelig av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko, i tillegg til de strategiske investeringene i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Eventuell uro i finansmarkedene kan imidlertid bidra til større kurssvingninger på likviditetsporteføljen enn i en normalsituasjon, selv om porteføljen i utgangspunktet vurderes til å ha lav risiko. 

Konsernets underliggende kostnadsbase for kommende perioder vil være tilnærmet lik som i 1. halvår. 

Nivået på misligholdte engasjement totalt er redusert fra årsskiftet. Nivået på misligholdte personkundeengasjement er rekordlavt, mens misligholdte næringslivsengasjement ligger på et høyere nivå enn gjennomsnittet for i fjor. Det forventes likevel ikke behov for tapsføringer utover et normalisert nivå i kommende periode.

Lavt rentenivå har gjort det noe mer utfordrende å nå konsernets mål om en egenkapitalavkastning på 10 %, men basert på den positive utviklingen i 2. kvartal forventer konsernet å kunne levere en tilfredsstillende egenkapitalavkastning også for 2021.

Arbeidet med bærekraft har fått økt fokus i 2021, og skal medvirke til at bankens konkurransekraft styrkes og at risikoen i bankvirksomheten reduseres. Samlet understøtter bærekraftstrategien bankens overordnede strategi og målsetninger.