Konsernregnskapet per 30.09.2021 viser et resultat før skatt på 194,5 mill. kroner, mot 166,6 mill. kroner per 30.09.2020. Resultat av ordinær drift hittil i 2021 (justert for resultat fra verdipapirer og engangsposter) er på 180,5 mill. kroner, mot 141,4 mill. kroner per 30.09 2020.  Konsernregnskapet for 3. kvartal 2021 isolert viser et resultat før skatt på 71,3 mill. kroner, mot 59,8 mill. kroner samme kvartal 2020. Resultat av ordinær drift ble 70,8 mill. kroner, mot 59,3 mill. kroner i fjor. Egenkapitalavkastningen for konsernet hittil i 2021, uten fondsobligasjoner og etter skatt, utgjør 10,5 %, mot 10,0 % for samme periode i 2020.

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at reduserte fundingkostnader i kvartalet har bidratt til noe bedre marginer i 3. kvartal. kvartal. Sammen med noe sterkere vekst enn forventet i utlån, har dette bidratt til en styrking av rentenettoen i siste kvartal. 12 måneders brutto vekst i utlån inklusive lån i Eika Boligkreditt AS er på 9,3 prosent, og med sterk vekst både i person- og bedriftsmarkedet er banken godt fornøyd med aktiviteten og utviklingen i bankens markedsområde. Utviklingen i ordinær drift har vært positiv i 3. kvartal, og banken er godt fornøyd med resultatutviklingen kommenterer Rolf E. Delingsrud. 

Delårsrapporten kan leses i sin helhet her.

HOVEDTREKK KONSERN 2021 (2020):  

  • Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 14,9 % (8,2 %)
  • Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 9,3 % (5,9 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 mnd. 3,3 % (4,2 %)
  • Rentenetto 1,73 % (1,78 %)
  • Netto provisjonsinntekter 57,1 mill. kr. (57,9) 
  • Netto kurstap og -gevinster 2,0 mill. kr. (-6,6)
  • Kostnadsprosent 38,8 % * (39,6 %) *justert for engangseffekter
  • Tapskostnad -0,2 mill. kr. (28,5)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 15,7 % (15,8 %) 
  • Resultat pr. EKB kr. 12,65 (kr. 11,09)

POSITIV UTVIKLING I RENTENETTOEN OG GOD VEKST
Etter å ha blitt redusert fra 1,78 prosent i 4. kvartal 2020 til 1,68 prosent i 1. kvartal 2021, steg rentenettoen til 1,72 prosent for 2. kvartal isolert og videre til 1,78 i 3. kvartal. Det er fortsatt sterk konkurranse i markedet, og det er reduserte fundingkostnader som følge av reduserte pengemarkedsrenter som bidrar til noe økte marginer.

I tillegg til noe økte marginer og en ekstra rentedag, er det god vekst i utlån som bidrar til at netto renteinntekter og provisjonsinntekter fra boligkreditt samlet sett øker fra 83,8 mill. kroner i 2. kvartal til 91,3 mill. kroner i 3. kvartal. Inklusive lån overført boligkreditt økte utlånene med 335 mill. kroner i 3. kvartal isolert, og 12 måneders utlånsvekst til sterke 9,3 prosent. Veksten fordeler seg med 8,8 prosent i personmarkedet og 10,4 prosent i bedriftsmarkedet. Porteføljen som banken kjøpte fra Nordea inngår i 12 mnd-veksten og utgjør i underkant av 350 mill. kroner.

For øvrige provisjonsinntekter er utviklingen relativ stabil, men det er også i 3. kvartal en underliggende positiv utvikling i provisjonsinntektene fra konsernets forsikringsportefølje. Porteføljen av verdipapirer og derivater bidro med en kursgevinst på netto 0,5 mill. kroner i 3. kvartal, mens den akkumulert har bidratt til en kursgevinst på 2,0 mill. kroner. Konsernet har i liten grad investeringer utover likviditetsporteføljen og strategiske aksjeinvesteringer.

Den underliggende kostnadsbasen, justert for sesongsvingninger på grunn av lavere lønnskostnader i feriemånedene, er tilnærmet på nivå med i foregående perioder, hensyntatt positiv engangseffekt i 1. kvartal på 8,8 mill. kroner knyttet til overgang til innskuddsbasert pensjonsordning og negativ engangseffekt i 2. kvartal på 22,0 mill. kroner knyttet til konverteringskostnader nytt kjernesystem.

Netto tapskostnadene er lave og utgjør akkumulert netto -1,1 mill. kroner. I 2021 er tilleggsavsetningene for effekter av koronaviruset redusert med 6,5 mill. kroner til 13,9 mill. kroner.

Nivået på netto misligholdte engasjementer utover 90 dager holder seg på tilnærmet samme nivå som ved årsskiftet. Nivået på misligholdte engasjement i personmarkedet holder seg på et svært lavt nivå, mens noen enkeltengasjementer i bedriftsmarkedet trekker noe opp.

KAPITALDEKNING
Ren kjernekapital per 30.9.2021 inkludert forholdsmessig konsolidering av eierandel i samarbeidende gruppe utgjør 15,7 prosent. Inkludert forventet tilbakeholdt andel av delårsresultatet utgjør ren kjernekapital inkludert forholdsmessig konsolidering 16,8 prosent. Konsernet har en betryggende egenkapital og har god margin til regulatoriske soliditetskrav.

Konsernets regulatoriske minimumskrav til ren kjernekapitaldekning, hensyntatt pilar 2-krav på 1,6 prosent fastsatt av Finanstilsynet, er på 12,6 prosent per 30.9.2021. Konsernets kapitalmål per 30.9.2021 for ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning er fastsatt til henholdsvis 13,4 prosent, 14,9 prosent og 16,9 prosent inklusive forventet tilbakeholdt andel av delårsresultat. Konsernet hensyntar varslede og forventede økninger i systemrisikobuffer og motsyklisk buffer i kapitalplanleggingen.

VIDERE UTVIKLING
Det har vært stor aktivitet i bankens markedsområde i 2021, og konsernet forventer for 2021 å nå målet om en vekst i utlån minst på nivå med i 2020.

Sterk konkurranse blant bankene legger press på utlånsrentene, og påvirker bankens marginer. Norges Bank hevet i september styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Det er forventninger om ytterligere renteøkninger fra Norges Bank i markedet, og dette medfører økte pengemarkedsrenter og tilhørende økte fundingkostnader. Pengemarkedsrentene økte betydelig i løpet av kvartalet, og bankens fundingkostnader vil over tid øke tilsvarende.

Banken har varslet sine kunder om en økning i utlån- og innskuddsrenter på bakgrunn av Norges Bank sin heving av styringsrenten. Varslingsfristen på 6 uker medfører imidlertid at en stor del av renteendringene ikke vil ha effekt før i november. Banken forventer derfor en nedgang i rentenettoen i % i kommende kvartal. På sikt er de varslede renteendringene estimert til å ha en tilnærmet nøytral effekt på rentenettoen ved en oppgang i pengemarkedsrentene som tilsvarer økningen i styringsrenten.

Konsernets portefølje av verdipapirer består hovedsakelig av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko, i tillegg til de strategiske investeringene i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Eventuell uro i finansmarkedene kan imidlertid bidra til større kurssvingninger på likviditetsporteføljen enn i en normalsituasjon, selv om porteføljen i utgangspunktet vurderes til å ha lav risiko.

Konsernets underliggende kostnadsbase for kommende perioder vil være tilnærmet lik som hittil i 2021.

Lavt rentenivå medfører isolert sett at det er mer utfordrende å nå konsernets mål om en egenkapitalavkastning på 10 %. Basert på den positive utviklingen gjennom året forventer konsernet nå å kunne levere en egenkapitalavkastning nær målsetningen.

Arbeidet med bærekraft har fått økt fokus i 2021, og skal medvirke til at bankens konkurransekraft styrkes og at risikoen i bankvirksomheten reduseres. Samlet understøtter bærekraftstrategien bankes overordnede strategi og målsetninger.

Delårsrapporten kan leses i sin helhet her.

For mer informasjon, kontakt: 
Rolf E. Delingsrud, Adm. banksjef
Tlf 917 28 668 - Epost: r.delingsrud@totenbanken.no

Johan Øverseth Røstøen, Banksjef Økonomi og Finans
Tlf 916 07 741 – Epost: j.roestoen@totenbanken.no