Konsernregnskapet for 2021 viser et resultat før skatt på 264,0 mill. kroner, mot 223,6 mill. kroner for 2020. Resultat av ordinær drift i 2021 (justert for resultat fra verdipapirer og engangsposter) er på 244,0 mill. kroner, mot 200,7 mill. kroner i 2020. 

Konsernregnskapet for 4. kvartal 2021 isolert viser et resultat før skatt på 69,5 mill. kroner, mot 57,0 mill. kroner samme kvartal 2020. Resultat av ordinær drift ble 63,5 mill. kroner, mot 59,3 mill. kroner i fjor. 

Egenkapitalavkastningen for konsernet i 2021, uten fondsobligasjoner og etter skatt, utgjør 10,5 %, mot 9,7 % i 2020. 

HOVEDTREKK KONSERN 2021 (2020):  
- Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 13,1 % (8,4 %)
- Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 8,6 % (5,7 %)
- Innskuddsvekst siste 12 mnd. 0,2 % (9,0 %)
- Rentenetto 1,77 % (1,78 %)
- Netto provisjonsinntekter 81,4 mill. kr. (80,7) 
- Netto kurstap og -gevinster 1,1 mill. kr. (-12)
- Kostnadsprosent 38,9 % * (40,5 %) *justert for engangseffekter
- Tapskostnad 5,0 mill. kr. (30,1)
- Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 17,0 % (16,6 %) 
- Resultat pr. EKB kr. 17,11 (kr. 14,84)

POSITIV UTVIKLING I RENTENETTOEN OG GOD VEKST
Konsernets netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 4. kvartal 2021 ble 92,8 mill. kroner, opp fra 91,3 mill. kroner i 3. kvartal 2021 og 82,9 mill. kroner i 4. kvartal 2020. Rentenettoen utgjorde 1,77 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) i 4. kvartal i år, mot 1,78 % i 3. kvartal og 1,78 % i 4.  kvartal i fjor. 

Provisjonsinntektene i kvartalet utgjorde 27,4 mill. kroner, en økning på 1,9 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Økningen skyldes i stor grad provisjonsinntekter fra forsikring, hvor det i kvartalet er inntektsført en vekstprovisjon for året som medfører at provisjoner fra forsikring er høyere i 4. kvartal enn normalt. Det har også vært en positiv utvikling i inntekter fra betalingsformidling, samt at provisjonsinntekter fra sparing og plasseringsprodukter er høyere enn året før. Provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt er redusert i forhold til i fjor, reduksjonen skyldes i hovedsak redusert volum av lån plassert i Eika Boligkreditt. 

Sum driftskostnader for konsernet i 4. kvartal 2021 utgjorde 48,3 mill. kroner, mot 45,2 mill. kroner i 4 kvartal 2020 og 41,8 mill. kroner i 3. kvartal 2021. De økte kostnadene i kvartalet skyldes dels økt avsetning til bonus til de ansatte og dels kostnadsføring av prosjektkostnader knyttet til overgangen til Evry. Tilsammen utgjør disse postene en økning på ca. 3 MNOK i kvartalet.

For 2021 utgjør sum driftskostnader 192,9 mill. kroner, mot 173,1 mill. kroner i fjor. Inklusive inntekter fra verdipapirer utgjør kostnadsprosenten 41,7 prosent, mot 40,5 i fjor. Justert for engangsposter knyttet til skifte av kjernesystem og endring av pensjonsordning er kostnadsprosenten på 38,9 prosent hittil i år. De bokførte kostnadene hittil i år inkluderer engangsposter som ble bokført i første halvår på 13,2 mill. kroner, uten disse ville driftskostnadene i 2021 vært på 179,7 mill. kroner.

I 2021 er det tapsført 5,1 mill. kroner, mens det i 2020 var tapsført 30,1 mill. kroner. Banken har pr 31.12 gjort endringer i forutsetningene i modellen for avsetninger for forventet tap. Endringen medfører at en større andel av forventede tap knyttet til covid tas indirekte i IFRS 9 modellen. Som en følge av dette er den direkte tapsavsetningen for mulige følger av Covid 19 utbruddet endret i løpet av kvartalet fra 13,9 mill. kroner  til 8 mill. kroner.  

KAPITALDEKNING
Konsernets egenkapital utgjorde per 31.12.2021 2 184 mill. kroner. Kapitaldekningen i konsernet utgjør 20,4 %, mot 20,4 % per 31.12.2020. Den rene kjernekapitaldekningen utgjør 17,2 %, mot 16,7 % per 31.12.2020. Ren kjernekapitaldekning inkludert forholdsmessig konsolidering av eierandel i samarbeidende gruppe er 17,0 %, mot 16,7 % per 31.12.2020..
Konsernets regulatoriske minimumskrav til ren kjernekapitaldekning, hensyntatt pilar 2-krav på 1,6 % fastsatt av Finanstilsynet, er på 12,6 % per 31.12.2021. Konsernets kapitalmål per 31.12.2021 for ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning er fastsatt til henholdsvis 13,4 %, 14,9 % og 16,9 % inklusive forventet tilbakeholdt andel av delårsresultat. Banken hensyntar varslede og forventede økninger i systemrisikobuffer og motsyklisk buffer i kapitalplanleggingen.

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET
Styret foreslår at 8,5 mill. kroner avsettes til gaver til allmennyttige formål, 61,2 mill. kroner avsettes til kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne, 74,8 mill. kroner overføres grunnfondskapitalen og 26,8 mill. kroner overføres til utjevningsfond. I tillegg er 5,6 mill. kroner utbetalt som renter på fondsobligasjoner.

Foreslått kontantutbytte tilsvarer kr. 10,00 per egenkapitalbevis. Dette tilsvarer for egenkapitalbeviseierne en utdelingsgrad for 2021 på 58 prosent på konsernnivå, mot 46 prosent i 2020. Det foreslåtte kontantutbytte er i samsvar med bankens utbyttestrategi. Utbyttestrategien er at over tid skal minst halvparten av egenkapitalbeviseiernes andel av årsoverskuddet utbetales som utbytte forutsatt at bankens soliditet er på et tilfredsstillende nivå. 

VIDERE UTVIKLING
Norges Bank hevet i desember styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Det er forventninger om ytterligere renteøkninger fra Norges Bank i markedet, og dette medfører økte pengemarkedsrenter og tilhørende økte kostnader knyttet til bankens innlån. 

Banken har varslet sine kunder om en økning i utlån- og innskuddsrenter på bakgrunn av Norges Bank sin heving av styringsrenten. Varslingsfristen på 6 uker medfører imidlertid at en stor del av renteendringene ikke vil ha effekt før i februar. 

Konsernets portefølje av verdipapirer består hovedsakelig av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko, i tillegg til de strategiske investeringene i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Eventuell uro i finansmarkedene kan imidlertid bidra til større kurssvingninger på likviditetsporteføljen enn i en normalsituasjon, selv om porteføljen i utgangspunktet vurderes til å ha lav risiko. 

Konsernet forventer at underliggende kostnader de kommende kvartalene vil stige noe mer enn den generelle pris- og kostnadsveksten. Dette som følge av kostnader knyttet til overgangen til nytt IT-system samt at det blir færre banker å fordele felleskostnader i Eika-Gruppen på når banken i Lokalbankalliansen forlater alliansen.  

Samlet forventer konsernet å kunne levere en egenkapitalavkastning nær målsetningen på 10 prosent.

Arbeidet med bærekraft vil få økt fokus i 2022, og skal medvirke til at bankens konkurransekraft styrkes og at risikoen i bankvirksomheten reduseres. Samlet understøtter bærekraftstrategien bankes overordnede strategi og målsetninger.

Hele rapporten kan leses her.