Konsernregnskapet for 1. kvartal 2022 viser et resultat før skatt på 55,5 mill. kroner, mot 60,0 mill. kroner 1. kvartal 2021. Resultat av ordinær drift i 1.
kvartal 2022 (justert for resultat fra verdipapirer og engangsposter) er på 56,8 mill. kroner, mot 48,4 mill. kroner i 1. kvartal 2021.

Egenkapitalavkastningen for konsernet i første kvartal 2022, uten fondsobligasjoner og etter skatt, utgjør 7,8 %, mot 9,4 % i 2021.

HOVEDTREKK KONSERN 2022 (2021):

  • Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 11,1 % (9,7 %)
  • Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 8,2 % (6,7 %)
  • Innskuddsvekst siste 12 mnd. 1,0 % (7,3 %)
  • Rentenetto 1,76 % (1,68 %)
  • Netto provisjonsinntekter 20,6 mill. kr. (18,7)
  • Netto kurstap og -gevinster -1,3 mill. kr. (2,7)
  • Kostnadsprosent 45,3 % (46,5 %) *justert for engangseffekter
  • Tapskostnad 5,1 mill. kr. (2,5)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 16,5 % (16,2 %)
  • Resultat pr. EKB kr. 3,33 (kr. 3,72)

POSITIV UTVIKLING I RENTENETTOEN OG GOD VEKST
Konsernets netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 1. kvartal 2022 ble 91,3 mill. kroner, noe ned fra 92,8 mill. kroner i 4. kvartal 2021 og opp fra 78,4 mill. kroner i 1. kvartal 2021. Rentenettoen utgjorde 1,76 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) i 1. kvartal i år, mot 1,77 % i 4. kvartal og 1,68 % i 1. kvartal i fjor.

Provisjonsinntektene i kvartalet utgjorde 22,9 mill. kroner, en økning på 1,8 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Økningen er dels økte provisjonsinntekter fra forsikring, det har også vært en positiv utvikling i inntekter fra betalingsformidling, samt at provisjonsinntekter fra sparing og plasseringsprodukter er høyere enn året før. Provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt er redusert i forhold til i fjor, reduksjonen skyldes i hovedsak redusert volum av lån plassert i Eika Boligkreditt.

Sum driftskostnader for konsernet i 1. kvartal 2022 utgjorde 50,2 mill. kroner, mot 37,9 mill. kroner i 1. kvartal 2021 og 48,3 mill. kroner i 4. kvartal 2021. I første kvartal i 2021 ble det tilbakeført 8,8 mill. kroner ved overgangen til innskuddsbasert pensjonsordning. Dette var en engangspost. Inklusive inntekter fra verdipapirer utgjør kostnadsprosenten i 1. kvartal 45,3 prosent, mot 37,7 prosent i fjor. Justert for engangsposter knyttet til endring av pensjonsordning i 2021 var kostnadsprosenten på 46,5 prosent i 1. kvartal 2021.

Det er netto kostnadsført 5,2 mill. kroner i tap på utlån og garantier i 1. kvartal 2022, mot et tap på 2,5 mill. kroner i 1. kvartal 2021. Tapsavsetninger knyttet til engasjement i stage 1, 2 og 3 er økt med 4,4 mill. kroner i 1. kvartal. I kvartalet er det konstatert tap på 1,7 mill. kroner og det har vært en inngang på tidligere konstaterte tap på 0,9 mill. kroner.

SOLIDITET
Konsernets egenkapital utgjorde per 31.03.2022 2 254 mill. kroner. Kapitaldekningen i konsernet utgjør 19,5 %, mot 20,0 % per 31.03.2021. Den rene kjernekapitaldekningen utgjør 16,4 %, mot 16,4 % per 31.03.2021. Ren kjernekapitaldekning inkludert forholdsmessig konsolidering av eierandel i samarbeidende gruppe er estimert til 16,5 %, mot 17,0 % per 31.12.2021. Oppskrivingen i 1. kvartal av aksjene i Eika-Gruppen på 103,4 mill. kroner og årets resultat er ikke inkludert i ansvarlig kapital ved kapitaldekningsberegningen.

Konsernets regulatoriske minimumskrav til ren kjernekapitaldekning, hensyntatt pilar 2-krav på 1,6 % fastsatt av Finanstilsynet, er på 12,6 % per 31.03.2022. Konsernets kapitalmål i 2022 for ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning er fastsatt til henholdsvis 15,9 %, 17,4 % og 19,4 % inklusive forventet tilbakeholdt andel av delårsresultat. Banken hensyntar varslede og forventede økninger i systemrisikobuffer og motsyklisk buffer i kapitalplanleggingen.

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET
Styret forslag om at 8,5 mill. kroner avsettes til gaver til allmennyttigeformål, 61,2 mill. kroner avsettes til kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne, 74,8 mill. kroner overføres grunnfondskapitalen og 26,8 mill. kroner overføres til utjevningsfond ble vedtatt på generalforsamlingen 31.03. I tillegg er 5,6 mill. kroner utbetalt som renter på fondsobligasjoner.

Kontantutbytte tilsvarer kr. 10,00 per egenkapitalbevis og ble utbetalt den 12. april.

VIDERE UTVIKLING
Norges Bank hevet i mars styringsrenten ytterligere med 0,25 prosentpoeng. Det er forventninger om flere renteøkninger fra Norges Bank i markedet, og dette medfører økte pengemarkedsrenter og tilhørende økte kostnader knyttet til bankens innlån.

Banken har varslet sine kunder om en økning i utlån- og innskuddsrenter på bakgrunn av Norges Bank sin heving av styringsrenten. Varslingsfristen på 6 uker medfører imidlertid at en stor del av renteendringene ikke vil ha effekt før i mai.

Konsernets portefølje av verdipapirer består hovedsakelig av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko, i tillegg til de strategiske investeringene i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Eventuell uro i finansmarkedene kan imidlertid bidra til større kurssvingninger på likviditetsporteføljen enn i en normalsituasjon, selv om porteføljen i utgangspunktet vurderes til å ha lav risiko.

Konsernet forventer at underliggende kostnader de kommende kvartalene vil stige noe mer enn den generelle pris- og kostnadsveksten. Dette som følge av kostnader knyttet til overgangen til nytt IT-system samt at det blir færre banker å fordele felleskostnader i Eika-Gruppen på etter at bankene i Lokalbankalliansen forlater alliansen.

Samlet forventer konsernet å kunne levere en egenkapitalavkastning nær målsetningen på 10 prosent.