Konsernregnskapet per 30.06.2022 viser et resultat før skatt på 153,3 mill. kroner, mot 123,2 mill. kroner per 30.06.2021. Resultat av ordinær drift hittil i 2022 (justert for resultat fra verdipapirer og engangsposter) er på 124,5 mill. kroner, mot 109,7 mill. kroner per 30.06 i 2021.

Konsernregnskapet for 2. kvartal 2022 viser et resultat før skatt på 97,7 mill. kroner, mot 63,2 mill. kroner 2. kvartal 2021. Resultat av ordinær drift i 2. kvartal 2022 (justert for resultat fra verdipapirer og engangsposter) er på 67,7 mill. kroner, mot 61,3 mill. kroner i 2. kvartal 2021.

Egenkapitalavkastningen for konsernet per 30.06 2022, uten fondsobligasjoner og etter skatt, utgjør 11,6 %, mot 10,3 % per 30.06 i 2021.

HOVEDTREKK KONSERN 2022 (2021):

  • Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 6,9 % (14,0 %)

  •  Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 4,8 % (9,0%)

  • Innskuddsvekst siste 12 mnd. 8,3 % (2,2 %)

  • Rentenetto 1,78 % (1,70 %)

  • Provisjonsinntekter 43,7 mill. kr. (42,0)

  • Netto kurstap og -gevinster -9,1 mill. kr. (1,5)

  • Kostnadsprosent 37,6 %  (39,5 %) *justert for engangseffekter

  • Tapskostnad 7,0 mill. kr. (0,8)

  • Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 17,1% (16,1 %)

  • Resultat pr. EKB kr. 10,03 (kr. 8,21)

POSITIV UTVIKLING I RENTENETTOEN OG LAVE TAP
Konsernets netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 2. kvartal 2022 ble 97,1 mill. kroner, opp fra 91,3 mill. kroner i 1. kvartal 2022 og opp fra 92,8 mill. kroner i 4. kvartal 2021. Rentenettoen utgjorde 1,81 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) i 2. kvartal i år, mot 1,76 % i 1. kvartal og 1,72% i 2.  kvartal i fjor. 

Konsernets netto andre driftsinntekter utgjorde 48,9 mill. kroner i 2. kvartal 2022, mot 42,6 mill. kroner i samme kvartal i 2021. Konsernet har i 2. kvartal mottatt 37,8 MNOK i samlet utbytte fra Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. For 2 kvartal i fjor var utbytte fra Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS  25,1 MNOK. I 2021 ble i utbytte fra Eika Gruppen AS utbetalt i to omganger med en samlet utbetaling på 32,1 MNOK. Økningen i utbytte fra i fjor til i år på 5,7 MNOK skyldes i hovedsak økt antall aksjer i Eika Gruppen AS.

Provisjonsinntektene i kvartalet utgjorde 20,8 mill. kroner, en nedgang på 0,1 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Provisjonsinntekter fra forsikring har økt og det har også vært en positiv utvikling i inntekter fra betalingsformidling. Provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt er redusert i forhold til i fjor, reduksjonen skyldes i hovedsak lavere marginer på lån plassert i Eika Boligkreditt. 
 
Resultat fra verdipapirer ble negativt i 2. kvartal 2022 med 7,8 mill. kroner, mens det i samme kvartal i 2021 var negativt med 1,2 mill. kroner. Nettoeffekten i kvartalet består av et tap på 11,4 mill. kroner knyttet til konsernet sin beholdning av rentebærende papirer, en gevinst på 0,7 mill. kroner på aksjer og egenkapitalbevis og en gevinst på valuta og derivater på 2,9 mill. kroner.

Konsernet sin beholdning av rentebærende verdipapirer har flytende rente og lav renterisiko, og består i stor grad av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko. Verdipapirene er vurdert til virkelig verdi over resultatet med unntak av noen strategiske aksjer som føres til virkelig verdi over totalresultatet. 

Akkumulert for 1. halvår utgjør netto andre driftsinntekter 68,6 mill. kroner, mot 64,6 mill. kroner første halvår i fjor. 

Sum driftskostnader for konsernet i 2. kvartal 2022 utgjorde 46,4 mill. kroner, mot 69,9 mill. kroner i 2. kvartal 2021 og 50,2 mill. kroner i 1. kvartal 2021. I andre kvartal i 2021 ble det kostnadsført 22,0 mill. kroner knyttet til avviklingskostnader og nedskrivinger i forbindelse med skifte av bankens kjernesystem.

Akkumulert for 1. halvår utgjør sum driftskostnader 96,6 mill. kroner, mot 102,8 mill. kroner samme halvår i fjor. Kostnadene i 2021 inkluderte engangsposter på 13,2 mill. kroner. Inklusive inntekter fra verdipapirer utgjør kostnadsprosenten 37,6 prosent, mot 39,5 prosent samme halvår i fjor, når fjorårets tall er justert for engangsposter.

Det er netto kostnadsført 1,9 mill. kroner i tap på utlån og garantier i 2. kvartal 2022, mot en tilbakeføring på 1,6 mill. kroner i 2. kvartal 2021. Tapsavsetninger knyttet til engasjement i stage 1, 2 og 3 har blitt redusert med 0,5 mill. kroner i 2. kvartal. I kvartalet er det konstatert tap på 3,5 mill. kroner og det har vært en inngang på tidligere konstaterte tap på 1,1 mill. kroner. Akkumulert er det kostnadsført netto 7,0 mill. kroner i tap per 30.06.2022, mens det per 30.06.2021 var tapsført 0,9 mill. kroner.  

Kredittrisikoprofilen på konsernets utlånsportefølje har holdt seg på tilnærmet samme nivå i kvartalet. Konsernet gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette.

Netto misligholdte engasjement mer enn 90 dager utgjorde per 30.06.2022 41,1 mill. kroner, mot 95,3 mill. kroner 30.06.2021. Netto øvrige misligholdte engasjement utgjorde 51,6 mill. kroner, mot 14,4 mill. kroner 30.06.2021. 

SOLIDITET

Konsernets egenkapital utgjorde per 30.06.2022 2 301 mill. kroner. Kapitaldekningen i konsernet utgjør 20,3%, mot 19,8 % per 30.06.2021. Den rene kjernekapitaldekningen utgjør 17,1 %, mot 16,3 % per 30.06.2021. Ren kjernekapitaldekning inkludert forholdsmessig konsolidering av eierandel i samarbeidende gruppe er 17,1 %, mot 17,0 % per 31.12.2021. Estimert andel av årets overskudd vil kunne inkluderes ved en revisjon av konsernets regnskap. Banken har beregnet at dette ville økt kapitaldekningen med om lag 0,8 prosentpoeng.

Innføringen av økt SMB rabatt som ble implementert i andre kvartal har bedret kapitaldekningen for konsernet med 0,6 prosentpoeng gjennom redusert beregningsgrunnlag. Årets oppskriving av aksjene i Eika-Gruppen på 67,2 mill. kroner og estimert tilbakeholdt andel av årets resultat er ikke inkludert i ansvarlig kapital ved kapitaldekningsberegningen. 

Konsernets regulatoriske minimumskrav til ren kjernekapitaldekning, hensyntatt pilar 2-krav på 1,6 % fastsatt av Finanstilsynet, er på 13,1 % per 30.06.2022. Konsernets kapitalmål i 2022 for ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning er fastsatt til henholdsvis 15,9 %, 17,4 % og 19,4 % inklusive forventet tilbakeholdt andel av delårsresultat. Banken hensyntar varslede og forventede økninger i systemrisikobuffer og motsyklisk buffer i kapitalplanleggingen

UTBYTTE FOR 2021

Kontantutbytte tilsvarer kr. 10,00 per egenkapitalbevis og ble utbetalt den 12. april.

VIDERE UTVIKLING
Norges Bank hevet i juni styringsrenten ytterligere med 0,50 prosentpoeng. Det er forventninger om flere renteøkninger fra Norges Bank i markedet, og dette medfører økte pengemarkedsrenter og tilhørende økte kostnader knyttet til bankens innlån. 

Banken har varslet sine kunder om en økning i utlån- og innskuddsrenter på bakgrunn av Norges Bank sin heving av styringsrenten. Varslingsfristen på 6 uker medfører imidlertid at en stor del av renteendringene ikke vil ha effekt før i august. 

Konsernets portefølje av verdipapirer består hovedsakelig av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko, i tillegg til de strategiske investeringene i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Eventuell uro i finansmarkedene kan imidlertid bidra til større kurssvingninger på likviditetsporteføljen enn i en normalsituasjon, selv om porteføljen i utgangspunktet vurderes til å ha lav risiko. 

Konsernet forventer at underliggende kostnader de kommende kvartalene vil stige noe mer enn den generelle pris- og kostnadsveksten. Dette som følge av kostnader knyttet til overgangen til nytt IT-system samt at det blir færre banker å fordele felleskostnader i Eika-Gruppen på etter at bankene i Lokalbankalliansen forlater alliansen.  

Samlet forventer konsernet å kunne levere en egenkapitalavkastning på nivå med målsetningen på 10 prosent.

Delårsrapport er vedlagt.

For mer informasjon, kontakt: 
Rolf E. Delingsrud, adm. banksjef
917 28 668 - Epost: r.delingsrud@totenbanken.no  

Johan Øverseth Røstøen, Banksjef Økonomi og Finans
91607741 – Epost: j.roestoen@totenbanken.no