Økende grad av digitalisering, endret kundeadferd og reduserte marginer medfører behov for omstilling i Totens Sparebank. Omstillingen medfører overtallighet med hensyn til antall medarbeidere, og banken tilbyr nå medarbeiderne å søke frivillig sluttpakke. Banken er solid og forventes å levere et tilfredsstillende resultat også i 2016. Det er imidlertid viktig å gjennomføre omstillingen for å møte fremtidens krav mens en fortsatt har handlefrihet til å kunne velge gode løsninger for både kunder, medarbeidere og banken.

Digitalisering

Finansbransjen digitaliseres og kundeadferden endres raskere enn det banken har sett tidligere. Gjennom samarbeidet i Eika-Alliansen tar Totens Sparebank del i det viktige arbeidet knyttet til utvikling av rasjonelle og kundevennlige løsninger. I en situasjon med reduserte marginer er det viktig for banken å ta ut de gevinstene som denne utviklingen har åpnet for. Totens Sparebank arbeider for at banken fortsatt skal kunne innfri kundenes forventninger om konkurransedyktige finansielle produkter og tjenester, samt å sikre en lønnsomhet som gjør banken i stand til å ta del i den normale veksten i markedsområdet. Banken har derfor funnet det nødvendig å gjøre tilpasninger i bankens organisasjon.

Frivillig sluttpakke

Alle avdelinger i banken er påvirket av utviklingen og har i løpet av prosessen blitt evaluert. Når banken nå går ut med tilbud om å søke frivillig sluttpakke, er det tatt høyde for at om lag 15 av bankens 114 medarbeidere søker. Nedbemanningen er planlagt sluttført innen utløpet av 2017.
De tillitsvalgte i Totens Sparebank bekrefter at ledelsen har involvert de ansattes representanter underveis i prosessen, og at prosessen slik sett har vært god. De tillitsvalgte har også sett behovet for en viss omstilling, og har vært spesielt opptatt av at nedbemanningen så langt som mulig skal skje ved frivillige løsninger, sier hovedtillitsvalgt Nina Dyste i Totens Sparebank.

Opprettholder avdelingskontorer i hver kommune

Banken gjennomførte i 1. halvår endringer i filial- og automatstruktur, samt avviklet manuelt betjente kontantkasser. Disse endringene har i stor grad gitt ønsket effekt med hensyn til å rasjonalisere driften. Banken viderefører derfor tjenestetilbudet med et fullverdig avdelingskontor i hver av de kommunene hvor banken er representert. Totens Sparebank holder gjennom dette fast på den lokale tilstedeværelsen, og tilbudet om personlig rådgivning innen bank- og forsikringstjenester fortsetter som før.

Styrker lokalbanken

Adm. banksjef Rolf E. Delingsrud kommenterer at tiltakene er viktige for å sikre banken nødvendig finansiell styrke til å delta i både den teknologiske utviklingen og veksten i markedsområdet. Banken er solid og forventes å levere et tilfredsstillende resultat også i 2016. Det er imidlertid viktig å gjennomføre omstillingen for å møte fremtidens krav mens en fortsatt har handlefrihet til å kunne velge gode løsninger for både kunder, medarbeidere og banken.