Konsernregnskapet per 30.09.2022 viser et resultat før skatt på 229,2 mill. kroner, mot 194,5 mill. kroner per 30.09.2021. Resultat av ordinær drift hittil i 2022 (justert for resultat fra verdipapirer og engangsposter) er på 204,6 mill. kroner, mot 180,5 mill. kroner per 30.09 i 2021.

Konsernregnskapet for 3. kvartal 2022 viser et resultat før skatt på 75,9 mill. kroner, mot 71,3 mill. kroner 3. kvartal 2021. Resultat av ordinær drift i 3. kvartal 2022 (justert for resultat fra verdipapirer og engangsposter) er på 80,1 mill. kroner, mot 70,8 mill. kroner i 3. kvartal 2021.

Egenkapitalavkastningen for konsernet per 30.09 2022, uten fondsobligasjoner og etter skatt, utgjør 11,1 %, mot 10,5 % per 30.09 i 2021. 

HOVEDTREKK KONSERN per 30.09.2022 (2021):

  • Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 6,1 % (14,9 %)

  • Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 4,8 % (9,3%)

  • Innskuddsvekst siste 12 mnd. 6,2 % (3,3 %)

  • Rentenetto 1,85 % (1,73 %)

  • Provisjonsinntekter 66,0 mill. kr. (64,3)

  • Netto kurstap og -gevinster -13,4 mill. kr. (2,0)

  • Kostnadsprosent 37,1 %  (38,8 %) *justert for engangseffekter

  • Tapskostnad 10,8 mill. kr. (-0,3)

  • Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 16,9% (15,7 %)

  • Resultat pr. EKB kr. 14,63 (kr. 12,65)

POSITIV UTVIKLING I RENTENETTOEN OG LAVE TAP
Konsernets netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 3. kvartal 2022 ble 108,5 mill. kroner, opp fra 97,1 mill. kroner i 2. kvartal 2022 og opp fra 91,3 mill. kroner i 3. kvartal 2021. Rentenettoen utgjorde 1,97 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) i 3. kvartal i år, mot 1,81 % i 2. kvartal og 1,78% i 3.  kvartal i fjor. 

Konsernets netto andre driftsinntekter utgjorde 15,9 mill. kroner i 3. kvartal 2022, mot 20,6 mill. kroner i samme kvartal i 2021. 

Provisjonsinntektene i kvartalet utgjorde 22,4 mill. kroner, en oppgang på 0,1 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Provisjonsinntekter fra forsikring har økt og det har også vært en positiv utvikling i inntekter fra betalingsformidling. Provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt er redusert i forhold til i fjor, reduksjonen skyldes i hovedsak lavere marginer på lån plassert i Eika Boligkreditt. 
 
Resultat fra verdipapirer ble negativt i 3. kvartal 2022 med 4,3 mill. kroner, mens det i samme kvartal i 2021 var positivt med 0,5 mill. kroner. Nettoeffekten i kvartalet består av et tap på 5,9 mill. kroner knyttet til konsernets beholdning av rentebærende papirer mens det var en gevinst på valuta og derivater på 1,6 mill. kroner. 

Konsernets beholdning av rentebærende verdipapirer har flytende rente og lav renterisiko, og består i stor grad av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko. Verdipapirene er vurdert til virkelig verdi over resultatet med unntak av noen strategiske aksjer som føres til virkelig verdi over totalresultatet. 

Akkumulert per 30.09 utgjør netto andre driftsinntekter 84,5 mill. kroner, mot 85,2 mill. kroner per 30.09 i fjor. 

Sum driftskostnader for konsernet i 3. kvartal 2022 utgjorde 44,7 mill. kroner, mot 41,8 mill. kroner i 3. kvartal 2021. 

Akkumulert per 30.09 utgjør sum driftskostnader 141,3 mill. kroner, mot 144,6 mill. kroner per 30.09 i fjor. Kostnadene i 2021 inkluderte engangsposter på netto 13,2 mill. kroner. Inklusive inntekter fra verdipapirer utgjør kostnadsprosenten 37,1 prosent, mot 38,8 prosent samme periode i fjor, når fjorårets tall er justert for engangsposter.
Det er netto kostnadsført 3,8 mill. kroner i tap på utlån og garantier i 3. kvartal 2022, mot en tilbakeføring på 1,1 mill. kroner i 3. kvartal 2021. Tapsavsetninger knyttet til engasjement i stage 1, 2 og 3 har økt med 3,2 mill. kroner i 3. kvartal. I kvartalet er det konstatert tap på 1,8 mill. kroner og det har vært en inngang på tidligere konstaterte tap på 1,2 mill. kroner. 

Akkumulert er det kostnadsført netto 10,8 mill. kroner i tap per 30.09.2022, mens det per 30.09.2021 var tilbakeført 0,3 mill. kroner i tap.  

Kredittrisikoprofilen på konsernets utlånsportefølje har holdt seg på tilnærmet samme nivå i kvartalet. Konsernet gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette.

Netto misligholdte engasjement mer enn 90 dager utgjorde per 30.09.2022 40,7 mill. kroner, mot 76,6 mill. kroner 30.09.2021. Netto øvrige misligholdte engasjement utgjorde 58,6 mill. kroner, mot 26,0 mill. kroner 30.09.2021. 

SOLIDITET

Konsernets egenkapital utgjorde per 30.09.2022 2 380 mill. kroner. Kapitaldekningen i konsernet utgjør 20,1%, mot 19,3 % per 30.09.2021. Den rene kjernekapitaldekningen utgjør 17,0 %, mot 15,9 % per 30.09.2021. Ren kjernekapitaldekning inkludert forholdsmessig konsolidering av eierandel i samarbeidende gruppe er estimert til 16,9 %, mot 17,0 % per 31.12.2021. Estimert andel av årets overskudd vil kunne inkluderes ved en revisjon av konsernets regnskap. Banken har beregnet at dette ville økt kapitaldekningen med om lag 1,0 prosentpoeng.

Årets oppskriving av aksjene i Eika-Gruppen på 67 mill. kroner og estimert tilbakeholdt andel av årets resultat er ikke inkludert i ansvarlig kapital ved kapitaldekningsberegningen. 

Konsernets regulatoriske minimumskrav til ren kjernekapitaldekning, hensyntatt pilar 2-krav på 1,6 % fastsatt av Finanstilsynet, er på 13,1 % per 30.06.2022. Konsernets kapitalmål i 2022 for ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning er fastsatt til henholdsvis 15,9 %, 17,4 % og 19,4 % inklusive forventet tilbakeholdt andel av delårsresultat. Banken hensyntar varslede og forventede økninger i systemrisikobuffer og motsyklisk buffer i kapitalplanleggingen.

VIDERE UTVIKLING

Det er forventninger om flere renteøkninger fra Norges Bank i markedet, og dette medfører økte pengemarkedsrenter og tilhørende økte kostnader knyttet til bankens innlån.

Banken har varslet sine kunder om en økning i utlån- og innskuddsrenter på bakgrunn av Norges Bank sine hevinger av styringsrenten.

Konsernets portefølje av verdipapirer består hovedsakelig av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko, i tillegg til de strategiske investeringene i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Eventuell uro i finansmarkedene kan imidlertid bidra til større kurssvingninger på likviditetsporteføljen enn i en normalsituasjon, selv om porteføljen i utgangspunktet vurderes til å ha lav risiko.

Samlet forventer konsernet å kunne levere en egenkapitalavkastning i overkant av målsetningen på 10 prosent.

Delårsrapport er vedlagt.

For mer informasjon, kontakt: 
Rolf E. Delingsrud, adm. banksjef
917 28 668 - Epost: r.delingsrud@totenbanken.no  

Johan Øverseth Røstøen, Banksjef Økonomi og Finans
91607741 – Epost: j.roestoen@totenbanken.no