Artikkelen er skrevet av Harald Solberg, Rådgiver korn, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

Nye kornsorter kan ofte gi en avlingsøkning de første årene den er tilgjengelig. Etter hvert jevner avlingene seg noe ut. For alle 3 vårkornarter (bygg, havre og vårhete) er det gode, nye sorter en bør satse på.

I vårt nærområde har vi god utprøving av nye sorter. Her ligger Graminor og Apelsvoll som har ansvar for foredling og godkjenning av nye sorter. I tillegg prøver NLR Innlandet ut nytt sortsmateriale på en måte som kan sammenlignes med praktisk konvensjonell dyrking. NIBIO gir ut sine resultater årlig i boka Jord- og plantekultur. NLR gir årlig ut forsøksmelding med ulike resultater.

Bygg
For bygg er det nye, gode sorter både innen 6- og 2-radsbygg. Sorter vi kan anbefale å prøve, er Bredo, Bente eller Annika. Bredo er en 6-rads Graminorsort som gjør det godt på Nord-Østlandet. De to andre er seine 2-radere med det høyeste avlingspotensialet. Bredo ligger godt over Brage, mens toradssortene ligger begge over Thermus. 

Havre
Med mye bygg og vårhvete rundt Mjøsa vil mange kunne oppleve en avlingsøkning for vårhvete med havre som forgrøde. Også for bygg har mange erfaring med god effekt av en god forgrøde.

Avlingsresultatene i sortsprøving i havre er mindre enn i bygg. Begge frøfirmaene har et rikt utvalg av sorter. En kan derfor velge sort ut fra hvilken dyrkingsegenskap som er viktig for en selv: Veksttid, avling, stråstyrke eller strålengde. Vær tidlig ute med å bestille så får du velge mellom flere sorter.

Vårhvete
Mange ønsker å dyrke matkorn for å kunne vise seg selv at en behersker det ypperste innen kornproduksjon. I tillegg ønsker mange å bidra til mest mulig norsk i matmjølet vi bruker i en verden fylt med krig og sult. Med uttalt ambisjon om mest mulig norsk fra alle i bransjen, fra bonde til bakeri, lover det også godt for norsk mathveteproduksjon.

Av sortene som tilbys for 2023 er Betong en klar avlingsvinner. I tillegg er den en klasse 2-sort, noe som har gitt den god pris i forhold til sorter i klasse 3. I tillegg kan vi anbefale både Caress og Krabat i klasse 3. Helmi er en svært tidlig sort med langt lavere avlingspotensiale, men et alternativ mot ytterkant av hvetedyrkinga.

Bruk gjerne sortsvelgeren til Graminor for å se sortenes egenskaper mm (graminor.no/sortsvelger)

Vi vil ogå minne om viktigheten av god jordstruktur, riktig pH og kontroll på vatnet for å kunne oppnå gode avlinger med alle sorter du velger. Ofte er det langt mer å tjene på forbedringer her enn å bytte sort. 

Gjødselkjøp 2023

Svært mange har allerede kjøpt gjødsel for sesongen 2023. Mange benyttet sommeren i fjor og mange kom til utover høsten. Overraskelsen var derfor stor da prisen på gjødsel falt ved årsskiftet. Dette skapte usikkerhet i markedet for om tilsvarende ville kunne skje flere ganger i løpet av vinteren. Felleskjøpet viste derfor til at termintilleggene er satt for resten av vinteren, fram til våronnstart. Yara-gjødsel vil ha prisen i januar som utgangspunkt og et pristillegg ut fra termintilleggene de enkelte ukene.

Gjødselkjøp 2023

Kjøp av all NPK- og Fullgjødsel vil følge denne priskurven. Et priseksempel på kostnadsøkning vil være:

  Pris Mengde Kostnad Prosent prisstigning
Fullgjødsel 22-3-10 8,47 10.000 84.700  
Termintillegg uke 15 0,20 10.000 2.000 2,4 
Termintillegg uke 18
0,28 10.000 2.800 3,3

For de fleste i jordbruket vil momsterminer ha liten betydning innenfor året. Spart skatt det samme. Kostnadsøkningen på 2,4-3,3% vil i et slik tilfelle være mindre enn rentekostnaden på lånt kapital i samme tid, 3-4 måneder.

En annen sak er pris på nitrogengjødsel som Opti NS eller Sulfan. Disse vil følge prisen på verdensmarkedet. Den som da klarer å vurdere prisutviklingen rett, vil kunne ha en del å hente på valg av riktig innkjøpsperiode. Velger en å kjøpe nå er prisen gitt. Velger du å vente kan den gå begge veger og du må ha råd til å betale mer hvis prisen ikke går din veg. 
På verdensmarkedet har ulike gjødseltyper gått jevnt nedover i pris fra mai-juni i fjor. Fallet fortsett også nå i år. Fallet fortsetter i takt med at ulike innsatsfaktorer har gått nedover i pris. Spørsmålet framover vil også bli: Hvor mye er markedet villig til å betale for mineralgjødsel?
Uten å ble tatt for å ha fasiten til prisutviklingen, ser det ut til at prisen vil gå nedover mot sesongstart. Hvor mye vet vi ikke, og hva som skjer i forhold til krigen i Ukraina, transport av korn fra områdedet og andre faktorer vi overser i øyeblikket, kan snu prisutviklingen eller stoppe prisnedgangen.
 
Gjødselkjøp 2023

Kilde: DTN

Average UAN28 Fertilizer Price Drops 9% During January 2023 (dtnpf.com)

Harald Solberg
Rådgiver korn
Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

Harald Solberg