Konsernregnskapet for 2022 viser et resultat før skatt på 310,6 mill. kroner, mot 264,0 mill. kroner i 2021. Resultat av ordinær drift i 2022 (justert for resultat fra verdipapirer og engangsposter) er på 288,3 mill. kroner, mot 244,0 mill. kroner i 2021. 

Konsernregnskapet for 4. kvartal 2022 viser et resultat før skatt på 81,4 mill. kroner, mot 69,5 mill. kroner 4. kvartal 2021. Resultat av ordinær drift i 4. kvartal 2022 (justert for resultat fra verdipapirer og engangsposter) er på 83,8 mill. kroner, mot 63,5 mill. kroner i 4. kvartal 2021. 

Egenkapitalavkastningen for konsernet i 2022, uten fondsobligasjoner og etter skatt, utgjør 10,8 %, mot 10,5 % i 2021. 

HOVEDTREKK KONSERN 2022 (2021):  
- Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 6,2 % (13,1 %)
- Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 6,4 % (8,6%)
- Innskuddsvekst siste 12 mnd. 7,3 % (0,2 %)
- Rentenetto 1,93 % (1,74 %)
- Provisjonsinntekter 89,8 mill. kr. (91,8) 
- Netto kurstap og -gevinster -17,1 mill. kr. (1,1)
- Kostnadsprosent 37,0 %  (38,9 %) *justert for engangseffekter
- Tapskostnad 18,0 mill. kr. (5,1)
- Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 18,4% (17,0 %) 
- Resultat pr. EKB kr. 19,40 (kr. 17,11)

POSITIV UTVIKLING I RENTENETTOEN
Konsernets netto andre driftsinntekter utgjorde 19,6 mill. kroner i 4. kvartal 2022, mot 30,3 mill. kroner i samme kvartal i 2021. 
Provisjonsinntektene i kvartalet utgjorde 23,8 mill. kroner, en nedgang på 3,6 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt er redusert fra 4,6 mill. kr i 4. kvartal i 2021 til 1,0 mill. kr i 4. kvartal 2022. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere marginer på lån plassert i Eika Boligkreditt. 
 Resultat fra verdipapirer ble negativt i 4. kvartal 2022 med 3,7 mill. kroner, mens det i samme kvartal i 2021 var negativt med 0,9 mill. kroner. Nettoeffekten i kvartalet består av et verditap på 5,8 mill. kroner på bankens aksjer, en verdiøkning på konsernets beholdning av rentebærende papirer med 3,2 mill. kroner og et tap på valuta og derivater på 1,2 mill. kroner. 
Konsernets beholdning av rentebærende verdipapirer har flytende rente og lav renterisiko, og består i stor grad av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko. Verdipapirene er vurdert til virkelig verdi over resultatet med unntak av noen strategiske aksjer som føres til virkelig verdi over totalresultatet. 
Akkumulert for 2022 utgjør netto andre driftsinntekter 104,1 mill. kroner, mot 115,6 mill. kroner i 2021.
Sum driftskostnader for konsernet i 4. kvartal 2022 utgjorde 51,4 mill. kroner, mot 48,3 mill. kroner i 4. kvartal 2021. I 2022 utgjør sum driftskostnader 192,7 mill. kroner, mot 192,9 i 2021. Kostnadene i 2021 inkluderte engangsposter på netto 13,2 mill. kroner. Inklusive inntekter fra verdipapirer utgjør kostnadsprosenten i 2022 36,9 prosent, mot 38,9 prosent i 2021, når fjorårets tall er justert for engangsposter.
Det er netto kostnadsført 7,2 mill. kroner i tap på utlån og garantier i 4. kvartal 2022, mot en tapsføring på 5,3 mill. kroner i 4. kvartal 2021. Tapsavsetninger knyttet til engasjement i stage 1, 2 og 3 har økt med 4,6 mill. kroner i 4. kvartalet. I kvartalet er det konstatert tap på 3,7 mill. kroner og det har vært en inngang på tidligere konstaterte tap på 1,1 mill. kroner. 

I 2022 er det kostnadsført netto 18,0 mill. kroner i tap, mens det i 2021 var kostnadsført 5,1 mill. kroner i tap.  

Kredittrisikoprofilen på konsernets utlånsportefølje har holdt seg på tilnærmet samme nivå i kvartalet. Konsernet gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette.

Netto misligholdte engasjement mer enn 90 dager utgjorde per 31.12.2022 50,1 mill. kroner, mot 43,9 mill. kroner 31.12.2021. Netto øvrige misligholdte engasjement utgjorde 73,4 mill. kroner, mot 19,9 mill. kroner 31.12.2021. 

AKSJER FØRT MOT TOTALRESULTATET
Som følge av endret verdivurdering har banken skrevet opp verdien av aksjene i Eika Gruppen og Eika Boligkreditt med 65,8 mill kroner i kvartalet. Samlet for året er aksjene i Eika Gruppen og Eika Boligkreditt skrevet opp med 136,9 mill. kr i 2022.

SOLIDITET
Konsernets egenkapital utgjorde per 31.12 2 490 mill. kroner. Kapitaldekningen i konsernet utgjør 21,1 %, mot 20,4 % per 31.12.2021. Den rene kjernekapitaldekningen utgjør 18,1 %, mot 17,2 % per 31.12.2021. Ren kjernekapitaldekning inkludert forholdsmessig konsolidering av eierandel i samarbeidende gruppe er 18,4 %, mot 17,0 % per 31.12.2021. 

Konsernets regulatoriske minimumskrav til ren kjernekapitaldekning, hensyntatt pilar 2-krav på 1,6 % fastsatt av Finanstilsynet, er på 15,1 % per 31.12. Konsernets kapitalmål i 2022 for ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning er fastsatt til henholdsvis 15,9 %, 17,4 % og 19,4 % inklusive forventet tilbakeholdt andel av delårsresultat. Banken hensyntar varslede og forventede økninger i systemrisikobuffer og motsyklisk buffer i kapitalplanleggingen.

VIKTIGE HENDELSER
Norges Bank hevet både i november og desember styringsrenten med 0,25 prosentpoeng og den er per 31.12 steget til 2,75 %. Totens Sparebank har med bakgrunn i dette og økningen i pengemarkedsrentene varslet sine kunder om renteøkninger på utlån og innskudd. Renteøkningene vil delvis gjennomføres i 1. kvartal 2023. 

Russlands invasjon av Ukraina og ettervirkninger av Covid-19 har gitt leveranseproblemer og høy prisvekst på en rekke energi- og råvarer. Sammen med høyt press i økonomien og lav arbeidsledighet har dette bidratt til høy generell prisvekst på varer og tjenester. 

VIDERE UTVIKLING

Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 % til 2,75 % fra 15.12. Som en følge av økningen i styringsrenten har banken varslet sine kunder om ytterligere oppgang i renter på innskudd og utlån. Banken har tidligere varslet renteøkninger på innskudd og utlån som vil ha effekt i de kommende måneder.

Konsernets portefølje av verdipapirer består hovedsakelig av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko, i tillegg til de strategiske investeringene i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Eventuell uro i finansmarkedene kan imidlertid bidra til større kurssvingninger på likviditetsporteføljen enn i en normalsituasjon, selv om porteføljen i utgangspunktet vurderes til å ha lav risiko. 

Konsernet forventer at underliggende kostnader de kommende kvartalene vil stige noe mer enn normalt. Samlet forventer konsernet å kunne levere en egenkapitalavkastning i 2023 i tråd med målsetningen på 10 prosent.

Hele rapporten kan leses her.

For mer informasjon, kontakt: 
Rolf E. Delingsrud, adm. banksjef
917 28 668 - E-post: r.delingsrud@totenbanken.no

Johan Øverseth Røstøen, Banksjef Økonomi og Finans
91607741 – E-post: j.roestoen@totenbanken.no