Konsernregnskapet for 1. kvartal 2023 viser et resultat før skatt på 77,1mill. kroner, mot 55,5 mill. kroner i samme kvartal i 2022. Resultat av ordinær drift i 1. kvartal 2023 (justert for resultat fra verdipapirer) er på 81,7 mill. kroner, mot 56,8 mill. kroner i samme kvartal i 2022. 
Egenkapitalavkastningen for konsernet hittil i 2023, uten fondsobligasjoner og etter skatt, utgjør 9,6 %, mot 7,8 % i samme periode i 2022. 

HOVEDTREKK KONSERN for 1. kvartal 2023 (2022):  

  • Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 4,7 % (11,1 %)
  • Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 5,9 % (8,2%)
  • Innskuddsvekst siste 12 mnd. 6,4 % (1,0 %)
  • Rentenetto 2,25 % (1,76 %)
  • Provisjonsinntekter 21,2 mill. kr. (22,9) 
  • Netto kurstap og -gevinster -4,6 mill. kr. (-1,3)
  • Kostnadsprosent 39,0 %  (45,3 %) 
  • Tapskostnad 6,6 mill. kr. (5,2)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 18,4% (16,5 %) 
  • Resultat pr. EKB kr. 4,46 (kr. 3,33)

POSITIV UTVIKLING I RENTENETTOEN
Konsernets netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 1. kvartal 2023 ble 122,9 mill. kroner, opp fra 91,3 mill. kroner i 1. kvartal 2022 og opp fra 120,4 mill. kroner i 4. kvartal 2022. Rentenettoen utgjorde 2,25 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) i 1. kvartal i år, mot 1,76 % i 1. kvartal 2022 og 2,17 % i 4.  kvartal i 2022. Konsernets netto andre driftsinntekter utgjorde 19,6 mill. kroner i 4. kvartal 2022, mot 30,3 mill. kroner i samme kvartal i 2021. 

Konsernets netto andre driftsinntekter utgjorde 14,3 mill. kroner i 1. kvartal 2023, mot 19,7 mill. kroner i samme kvartal i 2022. 

Provisjonsinntektene i kvartalet utgjorde 21,2 mill. kroner, en nedgang på 1,6 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt er redusert fra 3,9 mill. kr i 1. kvartal i 2022 til 2,7 mill. kr i 1. kvartal 2023. Reduksjonen skyldes i hovedsak lavere marginer på lån plassert i Eika Boligkreditt.  
Resultat fra verdipapirer ble negativt i 1. kvartal 2023 med 4,6 mill. kroner, mens det i samme kvartal i 2022 var negativt med 1,3 mill. kroner. Nettoeffekten i kvartalet består av en verdiøkning på 0,7 mill. kroner på bankens aksjer, en verdinedgang på konsernets beholdning av rentebærende papirer med 3,5 mill. kroner og et tap på valuta og derivater på 1,8 mill. kroner. 

Konsernets beholdning av rentebærende verdipapirer har flytende rente og lav renterisiko, og består i stor grad av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko. Verdipapirene er vurdert til virkelig verdi over resultatet med unntak av noen strategiske aksjer som føres til virkelig verdi over totalresultatet. 

Sum driftskostnader for konsernet i 1. kvartal 2023 utgjorde 53,6 mill. kroner, mot 50,2 mill. kroner i 1. kvartal 2022. Inklusive inntekter fra verdipapirer utgjør kostnadsprosenten så langt i 2023 39,0 prosent, mot 45,3 prosent for tilsvarende periode i 2022.

Det er netto kostnadsført 6,6 mill. kroner i tap på utlån og garantier i 1. kvartal 2023, mot en tapsføring på 5,2 mill. kroner i 1. kvartal 2022. Tapsavsetninger knyttet til engasjement i stage 1, 2 og 3 har økt med 9,1 mill. kroner i 1. kvartal. I kvartalet er det konstatert tap på 0,1 mill. kroner og det har vært en inngang på tidligere konstaterte tap på 2,6 mill. kroner. Kredittrisikoprofilen på konsernets utlånsportefølje har holdt seg på tilnærmet samme nivå i kvartalet. Konsernet gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette.

Netto misligholdte engasjement mer enn 90 dager utgjorde per 31.03.2023 38,6 mill. kroner, mot 30,4 mill. kroner 31.12.2022. Netto øvrige misligholdte engasjement utgjorde 78,0 mill. kroner, mot 73,4 mill. kroner 31.12.2022. 

AKSJER FØRT MOT TOTALRESULTATET
Aksjene i Eika Boligkreditt er nedskrevet med 5,8 mill kroner i kvartalet. Nedskrivingen er basert på kursen som benyttes ved reallokering av aksjene i selskapet mellom eierbankene som er noe lavere enn verdivurderingen som ble lagt til grunn 31.12.2022.

SOLIDITET
Konsernets egenkapital utgjorde per 31.03 2 547 mill. kroner. Kapitaldekningen i konsernet utgjør 21,4 %, mot 21,1 % per 31.12.2022. Den rene kjernekapitaldekningen utgjør 18,4 %, mot 18,1 % per 31.12.2022. Ren kjernekapitaldekning inkludert forholdsmessig konsolidering av eierandel i samarbeidende gruppe er estimert til 18,5 %, mot 18,4 % per 31.12.2022. 
Konsernets kapitalmål i 2023 for ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning er fastsatt til henholdsvis 16,0 %, 17,8 % og 20,2 % inklusive forventet tilbakeholdt andel av delårsresultat. Banken har tatt hensyn til varslede og forventede økninger i systemrisikobuffer og motsyklisk buffer i kapitalplanleggingen.

VIKTIG HENDELSER
Norges Bank hevet i mars styringsrenten med ytterligere 0,25 prosentpoeng og den er per 31.03 steget til 3,00 %. Totens Sparebank har med bakgrunn i dette og økningen i pengemarkedsrentene varslet sine kunder om renteøkninger på utlån og innskudd. Renteøkningene vil gjennomføres i 2. kvartal 2023. 

Kvartalet har vært preget av uro i finansmarkedet som følge av problemer i banksektoren i USA og Sveits. Dette har påvirket kredittspreadene og er en vesentlig årsak til at verdien av bankens obligasjonsportefølje har falt.

Banken har fra 23.03.2018 vært underlagt et forhøyet kapitalkrav (pilar 2-krav) på 1,6 % av det konsoliderte beregningsgrunnlaget, bestående av ren kjernekapital.
I vedtak av 14.03.2023 har Finanstilsynet redusert pilar 2-kravet til 1,5 %. I nytt vedtak skal pilar 2-kravet oppfylles med minimum 56,25 % ren kjernekapital og minst 75 % kjernekapital. Finanstilsynets vedtak er gjeldende fra 31.03.2023. 

VIDERE UTVIKLING
Som en følge av økningen i styringsrenten har banken varslet sine kunder om ytterligere oppgang i renter på innskudd og utlån. 

Konsernets portefølje av verdipapirer består hovedsakelig av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko, i tillegg til de strategiske investeringene i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Eventuell uro i finansmarkedene kan imidlertid bidra til større kurssvingninger på likviditetsporteføljen enn i en normalsituasjon, selv om porteføljen i utgangspunktet vurderes til å ha lav risiko. 

Konsernet forventer at underliggende kostnader de kommende kvartalene vil stige noe mer enn normalt. Samlet forventer konsernet å kunne levere en egenkapitalavkastning i 2023 i tråd med målsetningen på 10 prosent.

Hele rapporten kan leses her.

For mer informasjon, kontakt: 
Rolf E. Delingsrud, adm. banksjef
917 28 668 - E-post: r.delingsrud@totenbanken.no

Johan Øverseth Røstøen, Banksjef Økonomi og Finans
91607741 – E-post: j.roestoen@totenbanken.no