Artikkelen er skrevet av Harald Solberg, Rådgiver korn, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

Gjennom flere tiår har vi gjennomført vatningsforsøk. Jordart, moldinnhold, temperatur og naturlig nedbør får en ikke gjort noe med. I tørre og varme sesonger har avlingsøkningene i bygg vært store. Skal en regne på økonomi ved vatning kan en avlingsøkning på 100 kg/ daa være et godt utgangspunkt.

Investering i et vatningsanlegg har en stor kostnad. Kostnaden er på et nivå som har stoppet investeringene de seinere årene. Mange anlegg begynner derfor å bli 25-40 år gamle og har kommet inn i en periode som krever mer vedlikehold. Vi har ikke regnet på investering i vatningsanlegg i denne artikkelen.

Vatningskostnader
Vi beregner at prisen for vatning ligger på 100 kr/ daa. Dette varierer fra anlegg til anlegg, strømpris, effektivitet, pumpehøyder, fordeling av driftskostnader mm. Med en slik vatningskostnad vil dekningsbidraget for byggdyrkingen øke med drøyt 300 kr/ daa med vatning, mot dekningsbidrag uten vatning. Vi har benyttet priser på innsatsfaktorer før sesong og målpriser bygg for kornåret 2022/2023. Det økte dekningsbidraget skal dekke merarbeidet for arbeidet du legger ned. 

Når er det lønnsomt
Noen ganger kommer det regn i tide etter at vatninga er satt i gang. I slike år kan en ikke regne noen avlingsøkning for arbeidet en legger ned. For korn kan vi, i snitt for de siste 20 årene, regne med at vatning ikke gir avlingsøkning. I snitt for de resterende årene er det ikke uvanlig å regne 20 % avlingsøkning. For et anlegg som ligger klart vil det derfor være lønnsomt å bruke det i halvparten av årene. Variable kostnader følger bruken, mens de faste påløper årlig. En må derfor regne et inntektstap disse årene, mens investering tar en del av dekningsbidraget årene med lønnsom vatning.

Vatningshistorie
Gjennom flere tiår har NLR jobbet med å dokumentere vatningsutslag i ulike kornarter. Utfordringen med vatningsforsøk er i hovedsak at vatningsvogner dekker alt areal og at kun noen hjørner og hiker ikke nås. I tørkeår som 1975 og 2018 var avlingsøkningene nær 200 kg/ daa. I 2003 og 2016 oppnådde vi nær 100 kg i avlingsøkning i snitt for årene. I 2021 opplevde mange en tydelig avlingsnedgang fra året før, mens noen som vatnet dokumenterte at avlingsnivået var godt og vel på samme høyde i 2021.

Andre kulturer
Mens vi for korn har et vatningsbehov på nær halvparten av årene, er det større behov i kulturer som poteter, grønnsaker og jordbær. I disse må en forvente et vatningsbehov i mer enn 9 av 10 år. Oppstart av disse produksjonene er 

Dekningsbidrag med/ uten vatning
I starten av sesongen vil alle ha ambisjoner om høyt avlingsnivå. Produksjonskostnader (variable kostnader) vil derfor være de samme for produksjonen da kostnadene påløper tidlig i sesongen, før vatning er aktuelt.

Vi har regnet med priser aktuelle for 23-sesongen, dvs med gjødselprisene fra i fjor høst. Med 100 kg økt avling/ daa og en vatningskostnad på kr 100/ daa har vi økt dekningsbidraget med 300 kr/ daa. Noe av dette går til å dekke faste kostnader både i årene du bruker anlegget og i år det ikke er nødvendig å vatne.

Tabell: Dekningsbidrag byggdyrking, uten- og med vatning.

Dekningsbidrag uten/ med vatning

Kr pr. dekar

 

Avlinger kg/daa

Kr/kg

Brutto avl.verdi

Produksjons-kostnad

Var kost. Vatning

Deknings-bidrag

Uten vatning

550

4,06

2233

950

0

1 286

Med vatning

650

4,06

2 639

950

100

1 592

Differanse

100

 

406

 

100

306

 

Harald Solberg
Rådgiver korn
Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

Harald Solberg