Konsernregnskapet per 30.06.2023 viser et resultat på 161,2 mill. kroner, mot 125,7 mill. kroner per 30.06.2022. Driftsresultat (justert for resultat fra verdipapirer og før skatt) hittil i 2023 er på 201,9 mill. kroner, mot 162,4 mill. kroner per 30.06 i 2022. 

Konsernregnskapet for 2. kvartal 2023 viser et resultat på 102,7 mill. kroner, mot 83,4 mill. kroner i samme kvartal i 2022. Driftsresultat i 2. kvartal 2023 (justert for resultat fra verdipapirer og før skatt) er på 120,1 mill. kroner, mot 105,6 mill. kroner i samme kvartal i 2022. Egenkapitalavkastningen for konsernet hittil i 2023, uten fondsobligasjoner og etter skatt, utgjør 13,2 %, mot 11,6 % i samme periode i 2022.

HOVEDTREKK KONSERN for 2. kvartal 2023 (2022):  

  • Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. 3,7 % (6,9 %)
  • Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 6,3 % (4,8%)
  • Innskuddsvekst siste 12 mnd. -0,6 % (8,3 %)
  • Rentenetto 2,32 % (1,81 %)
  • Provisjonsinntekter 25,7 mill. kr. (20,8) 
  • Netto kurstap og -gevinster 5,6 mill. kr. (-7,8)
  • Kostnadsprosent 32,6 %  (37,6 %) 
  • Tapskostnad 9,2 mill. kr. (1,9)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 18,1% (17,1%) 
  • Resultat pr. EKB kr. 7,94 (kr. 6,70)

POSITIV UTVIKLING I RENTENETTOEN

 Konsernets netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 2. kvartal 2023 ble 127,6 mill. kroner, opp fra 97,1 mill. kroner i 2. kvartal 2022 og opp fra 122,9 mill. kroner i 1. kvartal 2023. Rentenettoen utgjorde 2,32 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) i 2. kvartal i år, mot 1,81 % i 2. kvartal 2022 og 2,25 % i 1.  kvartal i 2023. 

Konsernets netto andre driftsinntekter utgjorde 59,7 mill. kroner i 2. kvartal 2023, mot 48,9 mill. kroner i samme kvartal i 2022. 

Provisjonsinntektene i kvartalet utgjorde 25,7 mill. kroner, en økning på 4,9 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt har økt fra 2,8 mill. kr i 2. kvartal i 2022 til 3,9 mill. kr i 2. kvartal 2023. Inntekter fra betalingsformidling har økt fra 8,0 mill. kr i 2. kvartal i 2022 til 9,7 mill. kr i 2023.

Resultat fra verdipapirer ble positivt i 2. kvartal 2023 med 5,6 mill. kroner, mens det i samme kvartal i 2022 var negativt med 7,8 mill. kroner. Nettoeffekten i kvartalet består av en verdiøkning på 1,8 mill. kroner på bankens aksjer, en verdinedgang på konsernets beholdning av rentebærende papirer med 2,0 mill. kroner og en gevinst på valuta og derivater på 5,7 mill. kroner. 

Konsernets beholdning av rentebærende verdipapirer har flytende rente og lav renterisiko, og består i stor grad av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko. Verdipapirene er vurdert til virkelig verdi over resultatet med unntak av noen strategiske aksjer som føres til virkelig verdi over totalresultatet. 

Akkumulert for 1. halvår utgjør netto andre driftsinntekter 74,0 mill. kroner, mot 68,6 mill. kroner første halvår i fjor.

Sum driftskostnader for konsernet i 2. kvartal 2023 utgjorde 52,3 mill. kroner, mot 46,4 mill. kroner i 2. kvartal 2022. 

Totens sparebank har i 2023 utbetalt i overkant av 2 mill. kroner i erstatning til kunder som er blitt svindlet via nettbetalinger, i hovedsak svindel ved bruk av Bank-id.  En økning på nesten 2 mill. kroner fra i fjor. Banken ser at dette er en økende kostnadspost som banken i liten grad har kontroll over.   

Inklusive inntekter fra verdipapirer utgjør kostnadsprosenten så langt i 2023 32,6 prosent, mot 37,6 prosent for tilsvarende periode i 2022.

Det er netto kostnadsført 9,2 mill. kroner i tap på utlån og garantier i 2. kvartal 2023, mot en tapsføring på 1,9 mill. kroner i 2. kvartal 2022. Tapsavsetninger knyttet til engasjement i stage 1, 2 og 3 har økt med 8,3 mill. kroner i 2. kvartal. I kvartalet er det konstatert tap på 0,9 mill. kroner. 

Kredittrisikoprofilen på konsernets utlånsportefølje har holdt seg på tilnærmet samme nivå i kvartalet. Konsernet gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette.

Netto misligholdte engasjement mer enn 90 dager utgjorde per 30.06.2023 71,3 mill. kroner, mot 41,1 mill. kroner 30.06.2022. Netto øvrige misligholdte engasjement utgjorde 81,1 mill. kroner, mot 51,6 mill. kroner 30.06.2022. 

SOLIDITET

Konsernets egenkapital utgjorde per 30.06.2023 2 559 mill. kroner. Kapitaldekningen i konsernet utgjør 20,5 %, mot 21,1 % per 31.12.2022. Den rene kjernekapitaldekningen utgjør 17,5 %, mot 18,1 % per 31.12.2022. Ren kjernekapitaldekning inkludert forholdsmessig konsolidering av eierandel i samarbeidende gruppe 18,1 %, mot 18,4 % per 31.12.2022. Inkluderes forventet tilbakeholdt andel av årets resultat øker dette ren kjernekapital med ca. 0,8 prosentpoeng.
Konsernets kapitalmål i 2023 for ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning er fastsatt til henholdsvis 16,0 %, 17,8 % og 20,2 % inklusive forventet tilbakeholdt andel av delårsresultat. Banken har tatt hensyn til varslede og forventede økninger i systemrisikobuffer og motsyklisk buffer i kapitalplanleggingen.

VIKTIG HENDELSER

Norges Bank hevet i juni styringsrenten med 0,50 prosentpoeng og har i august økt den med ytterligere 0,25 prosentpoeng til 4,00 %. Totens Sparebank har med bakgrunn i dette og økningen i pengemarkedsrentene varslet sine kunder om renteøkninger på utlån og innskudd. 
Banken skiftet kjernesystem fra Scandinaviske Datasentralen (SDC) til Tieto Evry den 10. juni. Konverteringen ble gjennomført i løpet av helgen og banken var i normal drift på nytt system fra mandag 12. juni. 
Scope Ratings bekreftet 21.8.2023 Totens Sparebanks utsteder- rating på A- med Stable Outlook. Kredittvurderingen reflekterer bankens sterke markedsmessige stilling i vårt markedsområde samt stabile drift, med god aktivakvalitet og solid kapitalbase. 

VIDERE UTVIKLING

Som en følge av økningen i styringsrenten har banken varslet sine kunder om ytterligere oppgang i renter på innskudd og utlån. 
Konsernet forventer at underliggende kostnader de kommende kvartalene vil stige noe som følge av prisstigning og lønnsoppgjøret for 2023. Samlet forventer konsernet å kunne levere en egenkapitalavkastning i 2023 i overkant av målsetningen på 10 prosent.

Hele rapporten kan leses her.

For mer informasjon, kontakt: 
Rolf E. Delingsrud, adm. banksjef
917 28 668 - E-post: r.delingsrud@totenbanken.no

Johan Øverseth Røstøen, Banksjef Økonomi og Finans
91607741 – E-post: j.roestoen@totenbanken.no