Konsernregnskapet per 30.09.2023 viser et resultat på 231,8 mill. kroner, mot 183,5 mill. kroner per 30.09.2022. Driftsresultat (justert for resultat fra verdipapirer og før skatt) hittil i 2023 er på 292,6 mill. kroner, mot 242,6 mill. kroner per 30.09 i 2022.

Konsernregnskapet for 3. kvartal 2023 viser et resultat på 70,5 mill. kroner, mot 57,8 mill. kroner i samme kvartal i 2022. Driftsresultat i 3. kvartal 2023 (justert for resultat fra verdipapirer og før skatt) er på 90,7 mill. kroner, mot 80,1 mill. kroner i samme kvartal i 2022. 

Egenkapitalavkastningen for konsernet hittil i 2023, uten fondsobligasjoner og etter skatt, utgjør 12,5 %, mot 11,1 % i samme periode i 2022. 

HOVEDTREKK KONSERN for 3. kvartal 2023 (2022):  

  • Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. -0,5 % (6,1 %)
  • Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 5,7 % (4,8%)
  • Innskuddsvekst siste 12 mnd. -0,6 % (6,2 %)
  • Rentenetto 2,42 % (1,97%)
  • Provisjonsinntekter 22,2 mill. kr. (22,4)
  • Netto kurstap og -gevinster 2,2 mill. kr. (-4,3)
  • Kostnadsprosent 31,8 %  (36,0 %)
  • Tapskostnad 12,7 mill. kr. (3,8)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 18,0% (16,9%)
  • Resultat pr. EKB kr. 5,39 (kr. 4,60)

REGNSKAPSPOSTER I 3. KVARTAL

Konsernets netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 3. kvartal 2023 ble 134,2 mill. kroner, opp fra 108,5 mill. kroner i 3. kvartal 2022 og opp fra 127,6 mill. kroner i 2. kvartal 2023. Rentenettoen utgjorde 2,42 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) i 3. kvartal i år, mot 1,97 % i 3. kvartal 2022 og 2,32 % i 2.  kvartal i 2023. 

Konsernets netto andre driftsinntekter utgjorde 20,7 mill. kroner i 3. kvartal 2023, mot 15,9 mill. kroner i samme kvartal i 2022. 

Provisjonsinntektene i kvartalet utgjorde 22,2 mill. kroner, en nedgang på 0,2 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt har økt fra 2,7 mill. kr i 3. kvartal i 2022 til 4,6 mill. kr i 3. kvartal 2023. Inntektene fra betalingsformidling og annen virksomhet har vært lavere i 3. kvartal i 2023 enn i tilsvarende kvartal i 2022. 

Resultat fra verdipapirer ble positivt i 3. kvartal 2023 med 2,2 mill. kroner, mens det i samme kvartal i 2022 var negativt med 4,3 mill. kroner. Nettoeffekten i kvartalet består av en verdinedgang på 0,2 mill. kroner på bankens aksjer, en verdioppgang på konsernets beholdning av rentebærende papirer med 2,0 mill. kroner og en gevinst på valuta og derivater på 0,4 mill. kroner.

Konsernets beholdning av rentebærende verdipapirer har flytende rente og lav renterisiko, og består i stor grad av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko. Verdipapirene er vurdert til virkelig verdi over resultatet med unntak av noen strategiske aksjer som føres til virkelig verdi over totalresultatet.

Akkumulert hittil i 2023 utgjør netto andre driftsinntekter 94,7 mill. kroner, mot 84,5 mill. kroner første halvår i fjor.

Sum driftskostnader for konsernet i 3. kvartal 2023 utgjorde 49,3 mill. kroner, mot 44,7 mill. kroner i 3. kvartal 2022. 

Inklusive inntekter fra verdipapirer utgjør kostnadsprosenten så langt i 2023 32,3 prosent, mot 37,1 prosent for tilsvarende periode i 2022.

Kredittrisikoprofilen på konsernets utlånsportefølje er på et komfortabelt nivå, men har fulgt den generelle utviklingen i norsk økonomi, med noe økt sannsynlighet for mislighold.

Det er netto kostnadsført 12,7 mill. kroner i tap på utlån og garantier i 3. kvartal 2023, mot en tapsføring på 3,8 mill. kroner i 3. kvartal 2022. Tapsavsetninger knyttet til engasjement i stage 1, 2 og 3 har økt med 13,3 mill. kroner i 3. kvartal. I kvartalet er det tilbakeført 0,7 mill. kroner på tidligere konstaterte tap. 

Konsernet gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette.

Netto misligholdte engasjement mer enn 90 dager utgjorde per 30.09.2023 109,6 mill. kroner, mot 40,7 mill. kroner 30.09.2022. Netto øvrige misligholdte engasjement utgjorde 96,5 mill. kroner, mot 54,0 mill. kroner 30.09.2022. 

SOLIDITET

Konsernets egenkapital utgjorde per 30.09.2023 2 631 mill. kroner. Kapitaldekningen i konsernet utgjør 20,8 %, mot 21,1 % per 31.12.2022. Den rene kjernekapitaldekningen utgjør 17,8 %, mot 18,1 % per 31.12.2022. Ren kjernekapitaldekning inkludert forholdsmessig konsolidering av eierandel i samarbeidende gruppe er 18,0 %, mot 18,4 % per 31.12.2022. Inkluderes forventet tilbakeholdt andel av årets resultat øker dette ren kjernekapital med ca. 1,2 prosentpoeng.

Konsernets kapitalmål i 2023 for ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning er fastsatt til henholdsvis 16,0 %, 17,8 % og 20,2 % inklusive forventet tilbakeholdt andel av delårsresultat. Banken har tatt hensyn til varslede og forventede økninger i systemrisikobuffer og motsyklisk buffer i kapitalplanleggingen.

VIKTIG HENDELSER

Norges Bank besluttet i august og september å øke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng og den er nå på 4,25 %. Totens Sparebank har med bakgrunn i dette og økningen i pengemarkedsrentene varslet sine kunder om renteøkninger på utlån og innskudd. 

Scope Ratings bekreftet 21.8.2023 Totens Sparebanks utsteder- rating på A- med Stable Outlook. Kredittvurderingen reflekterer bankens sterke markedsmessige stilling i vårt markedsområde samt stabile drift, med god aktivakvalitet og solid kapitalbase. 

VIDERE UTVIKLING

Som en følge av økningen i styringsrenten har banken varslet sine kunder om ytterligere oppgang i renter på innskudd og utlån.

Konsernet forventer at underliggende kostnader de kommende kvartalene vil stige noe som følge av prisstigning og lønnsoppgjøret for 2023. I datterselskapet Vallehaven AS er det startet en rehabilitering av ventilasjonsanlegget som anslagsvis vil gi en engangskostnad i størrelsesorden 5-6 MNOK i 4. kvartal.

Samlet forventer konsernet å kunne levere en egenkapitalavkastning i 2023 i overkant av målsetningen på 10 prosent. 

Hele rapporten kan leses her.

For mer informasjon, kontakt: 
Rolf E. Delingsrud, adm. banksjef
917 28 668 - E-post: r.delingsrud@totenbanken.no

Johan Øverseth Røstøen, Banksjef Økonomi og Finans
91607741 – E-post: j.roestoen@totenbanken.no