Sterkere lokal aktør

En sammenslåing av Innlandets to største banker vil skape en enda mer kraftfull bank for kundene og regionen. Den fusjonerte banken vil få økt konkurransekraft og større løfteevne. Banken vil fortsette å bidra til vekst og utvikling i Mjøsregionen og i det enkelte lokalsamfunn der banken er representert. Fusjonen vil også bidra til etablering av flere kompetansearbeidsplasser slik at kundene sikres relevante finansielle produkter og tjenester fra en aktør med sterk lokal tilhørighet. 

Stadig mer krevende å være en mellomstor norsk bank

Totens Sparebank er en svært god og lønnsom bank. Økte myndighetskrav på stadig flere områder gjør imidlertid at banken vil trenge flere ressurser framover. Fusjonen vil gi et godt grunnlag for videre lønnsom vekst i bankens område. Samlet får den fusjonerte banken større løfteevne til å fortsette å være en sterk lokalbank i en viktig region på Østlandet.

- Fusjonen understøtter vår visjon om å bidra til vekst og utvikling i regionen. Samtidig vil sammenslåingen øke vår evne til å møte kommende utfordringer. Sammen vil vi skape gode løsninger for kundene, bygge lokale arbeidsplasser og gode nærmiljøer, sier administrerende banksjef i Totens Sparebank, Rolf Endre Delingsrud.

Trygghet for medarbeidere, kunder, eiere og samfunnet 

Totens Sparebank har en snart 170-årig historie, og er i dag lokalisert på Lena, Raufoss, Gjøvik, Hamar og Råholt med om lag 90 medarbeidere. SpareBank 1 Østlandet har gjennom sin snart 180-årige virksomhet i Innlandet, Oslo og Akershus, blitt en viktig bankaktør på det sentrale Østlandsområdet med 1 150 medarbeidere fordelt på 37 lokasjoner. 

SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank vil i fellesskap som en stor og viktig regional samfunnsaktør, styrke sin tilstedeværelse som en solid, trygg og framtidsrettet bank for eiere, kunder, medarbeidere og samfunnet. Begge bankene har tro på at nærhet til kunder, kombinert med gode digitale løsninger er viktig i den økende konkurransen. 

- Sammenslåingen vil bidra til at vi blir en enda sterkere partner for både næringslivet og lokalsamfunnene framover. Logoen vår blir ny, men våre medarbeidere er de samme som før og kundene våre kan fortsatt treffe oss på de samme stedene som før. Vår styrke vil fortsatt være lokal tilstedeværelse, nærhet til beslutninger og personlig rådgivning til kunder, sier Delingsrud. 

Alle ansatte ønskes med videre 
Det er et behov for at alle nåværende ansatte blir med videre i den sammenslåtte banken. I tillegg vil alle ansatte i Totens Sparebank – inkludert stabsfunksjonene på Lena - kunne fortsette å jobbe der de gjør i dag.  

-Vi ønsker alle medarbeiderne i Totens Sparebank velkommen. Det er behov for alle og de vil få jobbe fra sitt nåværende arbeidssted også etter gjennomføringen av fusjonen. Ved å forene kreftene kan vi realisere vår felles ambisjon om å forbli den ledende banken i regionen. Å være en solid og stabil finansieringskilde for både personer og bedrifter i regionen, er vårt viktigste felles samfunnsoppdrag, sier konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet, Richard Heiberg.

Administrerende banksjef i Totens Sparebank, Rolf Endre Delingsrud, vil gå inn som medlem i SpareBank 1 Østlandets konsernledelse med primæransvar for integrasjonsprosessen mellom Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet. Øvrige medlemmer av Totens Sparebanks ledelse vil få sentrale stillinger i den fusjonerte banken. 
Ansattes representanter i styrene har stemt for å inngå intensjonsavtalen. Hovedtillitsvalgte i begge bankene vil bli tett involvert i det videre fusjonsarbeidet.

Styrke det finansielle fagmiljøet i regionen

Sammenslåingen vil legge grunnlaget for å utvikle et sterkere spesialist- og kompetansemiljø i Gjøvikregionen. Kontorstrukturen blir hovedsakelig som i dag, men virksomheten på Gjøvik vil bli styrket med opprettelsen av et eget stort regionskontor for Oppland. Region Oppland i SpareBank 1 Østlandet vil bestå av kontorene på Lena, Raufoss, Gjøvik, Råholt og Lillehammer. Det er videre naturlig å slå sammen kontorene der begge bankene har virksomhet, det vil si i Hamar, Gjøvik og på Råholt.

Felles hjemmemarked

Mjøsområdet med omkringliggende kommuner, er et felles hjemmemarked for de to bankene.  Her finnes både attraktive bysentra, interessante og nyskapende industrier og bedrifter, landbruk, utdannings- og forskningsmiljøer samt gode privatkunder som ønsker å bo og arbeide med nærhet til både bygd, by og naturopplevelser.
Bankene har felles geografi, likt verdisett, er samfunnsengasjerte, har lokal forankring og et brennende ønske om å bidra til bo-glede og virkelyst i Innlandet. De er store sponsorer og økonomiske støttespillere som deler av overskuddet til gode samfunnsformål. En sammenslåing vil gi bankene et godt grunnlag for å styrke sitt samlede samfunnsengasjement i regionen. SpareBank 1 Østlandet deler samtidig av bankens overskudd med kundene i form av kundeutbytte og dette vil også bli tilgjengelig for Totens Sparebanks kunder. 

- Vi er stolte av å kunne skape en enda større og bedre bank med base i Innlandet. Vi er sikre på at fusjonen vil gagne Totens Sparebank, både ansatte, kunder, egenkapitalbeviseierne og lokalsamfunnene, sier Geir Stenseth, styreleder i Totens Sparebank.

- Dette er en spennende og viktig sammenslåing sett i et strukturelt perspektiv. Vi ser fram til å kunne satse ytterligere i indrefileten av Norge sammen med dyktige kollegaer fra Totens Sparebank. Målet er å videreutvikle en lønnsom virksomhet basert på det beste fra de to bankene og bli enda sterkere sammen, sier Siri J. Strømmevold, styreleder i SpareBank 1 Østlandet. 

Ytterligere styrking av innovasjon, arbeidsplasser og samfunnsengasjementet i regionen
SpareBank 1 Østlandet ønsker å utvikle et kompetansemiljø i banken for innovasjon og forretningsutvikling på Gjøvik, blant annet ved å dra veksler på eksisterende eksterne fagmiljøer. SpareBank 1 Østlandet har allerede et langvarig samarbeid med NTNU og har blant annet vært med på å støtte etableringen av både bachelor- og masterstudie i informasjonssikkerhet.

I tillegg vil SpareBank 1 Østlandet være en pådriver for at Sparebankstiftelsen Hedmark etablerer en avdeling av Innlandet Science Park i tilknytning til NTNU på Gjøvik, helst sammen med sparebankstiftelsen som etableres av Totens Sparebank. SpareBank 1 Østlandet vil i så fall bidra med 20 millioner kroner til en slik etablering.

Totens Sparebank oppretter sparebankstiftelse som blir stor eier i den sammenslåtte banken 
I forbindelse med sammenslåingen vil det bli opprettet en egen sparebankstiftelse som vil eie den konverterte grunnfondskapitalen i Totens Sparebank i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken. Totens Sparebankstiftelse blir en vesentlig eier i den sammenslåtte banken med en eierandel på 8,6 prosent, og vil forvalte store verdier som kommer lokalsamfunnet i Totens Sparebanks tradisjonelle markedsområder til gode. Stiftelsen vil bli styrt lokalt fra Toten med Stig Håvard Blikseth som tiltenkt daglig leder, og vil fortsette å bidra med – og øke - de betydelige beløpene som Totens Sparebank gir til allmennyttige formål. 

Med dette får den sammenslåtte banken to sterke sparebankstiftelser som eiere.

-Styret i Sparebankstiftelsen Hedmark stiller seg positive til fusjonen, sier Tore Anstein Dobloug, direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark. Denne stiftelsen eier i dag 52, 1 prosent av egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Østlandet. – Vi ser fram til å samarbeide med den nye sparebankstiftelsen, sier Dobloug.

Den sammenslåtte banken blir en del av SpareBank 1-alliansen

Som følge av fusjonen med SpareBank 1 Østlandet vil virksomheten som i dag ligger i Totens Sparebank bli en del av SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1 er Norges største bankallianse, og er eid av 12 selvstendige sparebanker over hele landet. Dette vil gi medarbeidere og kundene i Totens Sparebank fordeler i form av et bredt produktspekter, svært brukervennlige digitale løsninger og en sterk felles merkevare. Miljøene i Totens Sparebank blir samtidig del av større, spesialiserte fagmiljøer i SpareBank 1 Østlandet og i alliansen. Dette vil bidra til at dagens arbeidsoppgaver blir enda mer interessante for hver enkelt ansatt, og gi større muligheter for karriereutvikling.

Tidsplan og gjennomføring 

Generalforsamlingen og representantskapet i henholdsvis Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet vil bli innkalt til informasjonsmøter om intensjonsavtalen henholdsvis den 8. og 10. januar 2024. 

Deretter planlegger styrene i de to bankene å signere en fusjonsplan den 15. januar 2024 som så skal behandles av bankenes generalforsamling/representantskap den 22. februar 2024.

Gjennomføring av sammenslåingen er betinget av at generalforsamlingen og representantskapet i Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet godkjenner fusjonsplanen, og at nødvendige myndighetsgodkjennelser gis uten vilkår eller på vilkår som ikke vesentlig endrer forutsetningene bankene har lagt til grunn for sammenslåingen. 

For flere detaljer, se børsmelding og presentasjon her.