Konsernregnskapet for 2023 viser et resultat på 292,4 mill. kroner, mot 244,6 mill. kroner i 2022. Driftsresultat (justert for resultat fra verdipapirer og før skatt) i 2023 er på 376,3 mill. kroner, mot 327,7 mill. kroner i 2022. 

Konsernregnskapet for 4. kvartal 2023 viser et resultat på 60,2 mill. kroner, mot 61,1 mill. kroner i samme kvartal i 2022. Driftsresultat i 4. kvartal 2023 (justert for resultat fra verdipapirer og før skatt) er på 83,4 mill. kroner, mot 85,2 mill. kroner i samme kvartal i 2022. 

Egenkapitalavkastningen for konsernet hittil i 2023, uten fondsobligasjoner og etter skatt, utgjør 11,6 %, mot 10,8 % i samme periode i 2022. 

HOVEDTREKK KONSERN for 4. kvartal 2023 (2022):  

  • Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. -1,7 % (6,2 %)
  • Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 6,0 % (6,4%)
  • Innskuddsvekst siste 12 mnd. 0,6 % (7,3 %)
  • Rentenetto 2,38 % (2,17%)
  • Provisjonsinntekter 25,5 mill. kr. (23,8) 
  • Netto kurstap og -gevinster -2,3 mill. kr. (-3,7
  • Kostnadsprosent 42,6 %  (36,7 %) 
  • Tapskostnad 7,6 mill. kr. (7,2)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 19,3% (18,4%) 
  • Resultat pr. EKB kr. 4,55 (kr. 4,80)

REGNSKAPSPOSTER I 4. KVARTAL
Konsernets netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 4. kvartal 2023 ble 133,6 mill. kroner, opp fra 120,4 mill. kroner i 4. kvartal 2022, men ned fra 134,2 mill. kroner i 3. kvartal 2023. Rentenettoen utgjorde 2,38 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) i 4. kvartal i år, mot 2,17 % i 4. kvartal 2022 og 2,42 % i 3.  kvartal i 2023.

Konsernets netto andre driftsinntekter utgjorde 20,9 mill. kroner i 4. kvartal 2023, mot 19,6 mill. kroner i samme kvartal i 2022. 

Provisjonsinntektene i kvartalet utgjorde 25,5 mill. kroner, en økning på 1,7 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt har økt fra 1,0 mill. kr i 4. kvartal i 2022 til 3,0 mill. kr i 4. kvartal 2023. Inntektene fra betalingsformidling, provisjon fra sparing og plasseringsprodukter og annen virksomhet har vært lavere i 4. kvartal i 2023 enn i tilsvarende kvartal i 2022. I inntekter fra forsikringstjenester er det i kvartalet inntektsført 4,7 MNOK i vekstprovisjon for 2023. Inntektene fra forsikringstjenester er 1,6 MNOK høyere i 4. kvartal i 2023 enn i 4. kvartal 2022.

Resultat fra verdipapirer ble negativt i 4. kvartal 2023 med 2,3 mill. kroner, mens det i samme kvartal i 2022 var negativt med 3,7mill. kroner. Nettoeffekten i kvartalet består av en verdinedgang på 3,3 mill. kroner på valuta og derivater, en verdioppgang på konsernets beholdning av rentebærende papirer med 1,0 mill. kroner og en tilnærmet uendret verdi på bankens aksjer.

Konsernets beholdning av rentebærende verdipapirer har flytende rente og lav renterisiko, og består i stor grad av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko. Verdipapirene er vurdert til virkelig verdi over resultatet med unntak av noen strategiske aksjer som føres til virkelig verdi over totalresultatet.

Akkumulert i 2023 utgjør netto andre driftsinntekter 115,5 mill. kroner, mot 104,1 mill. kroner i fjor.

Sum driftskostnader for konsernet i 4. kvartal 2023 utgjorde 65,9 mill. kroner, mot 51,4 mill. kroner i 4. kvartal 2022. I kvartalets kostnader inngår ca. 6 MNOK i forbindelse med utbedring av ventilasjonsanlegget i bankens bygg på Lena og ca. 4. MNOK som har påløpt i forbindelse med fusjonsprosessen med Sparebank 1 Østlandet. Samlet sett utgjør dette ca. 10 MNOK utover vanlige driftskostnader i kvartalet. Inklusive inntekter fra verdipapirer utgjør kostnadsprosenten i 2023 34,8 prosent, mot 37,0 prosent i 2022.

Kredittrisikoprofilen på konsernets utlånsportefølje er på et komfortabelt nivå, men har fulgt den generelle utviklingen i norsk økonomi, med noe økt sannsynlighet for mislighold gjennom 2023.

Det er netto kostnadsført 7,6 mill. kroner i tap på utlån og garantier i 4. kvartal 2023, mot en tapsføring på 7,2 mill. kroner i 4. kvartal 2022. Tapsavsetninger knyttet til engasjement i stage 1, 2 og 3 har økt med 6,9 mill. kroner i 4. kvartal. I kvartalet er det tilbakeført 0,3 mill. kroner på tidligere konstaterte tap, og kostnadsført 0,9 mill. kroner i konstaterte tap. 

Konsernet gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette.

Netto misligholdte engasjement mer enn 90 dager utgjorde per 31.12.2023 97,6 mill. kroner, mot 50,1 mill. kroner 31.12.2022. Netto øvrige misligholdte engasjement utgjorde 118,0 mill. kroner, mot 73,4 mill. kroner 31.12.2022. 

OPPSKRIVING AV VERDI PÅ AKSJER SOM FØRES OVER DET UTVIDEDE RESULTATET.
Bankens aksjer i Eika Gruppen ble oppskrevet med 66,2 mill. kroner i kvartalet. Oppskrivingen skyldes i hovedsak endret verdisetting av Eika Forsikring AS etter fusjonsavtalen med Fremtind Forsikring AS.

SOLIDITET
Konsernets egenkapital utgjorde per 31.12.2023 2 757 mill. kroner. Kapitaldekningen i konsernet utgjør 21,8 %, mot 21,1 % per 31.12.2022. Den rene kjernekapitaldekningen utgjør 18,8 %, mot 18,1 % per 31.12.2022. Ren kjernekapitaldekning inkludert forholdsmessig konsolidering av eierandel i samarbeidende gruppe er estimert til 19,3 %, mot 18,4 % per 31.12.2022. 

Konsernets kapitalmål i 2023 for ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning er fastsatt til henholdsvis 16,0 %, 17,8 % og 20,2 % inklusive forventet tilbakeholdt andel av delårsresultat. Banken har tatt hensyn til varslede og forventede økninger i systemrisikobuffer og motsyklisk buffer i kapitalplanleggingen.

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET for 2023
I henhold til fusjonsplanen vedtatt av styrene i Totens Sparebank («TOTG») og Sparebank 1 Østlandet («SPOL»), som annonsert 15. januar 2024, er overskudds-disponeringen i SPOL førende, og angir maksimal overskuddsdisponering som etter fusjonsplanen kan vedtas av TOTG.
 
Styret foreslår at 94,8 mill. kroner avsettes til gaver til allmennyttige formål, 89,2 mill. kroner avsettes til kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne, 47,3 mill. kroner overføres grunnfondskapitalen og 44,5 mill. kroner overføres til utjevningsfond. I tillegg er 9,6 mill. kroner utbetalt som renter på fondsobligasjoner. Foreslått kontantutbytte tilsvarer kr. 14,57 per egenkapitalbevis.

VIKTIG HENDELSER
Norges Bank besluttet i desember å øke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng og den er nå på 4,50 %. Totens Sparebank har med bakgrunn i dette og økningen i pengemarkedsrentene varslet sine kunder om renteøkninger på utlån og innskudd. 

Fremtind Forsikring AS og Eika Forsikring AS, og deres respektive eiere SpareBank 1 Gruppen AS, DNB Bank ASA og Eika Gruppen AS, inngikk 12. desember en intensjonsavtale om å slå sammen de to selskapene.

VIDERE UTVIKLING
Styrene i Totens Sparebank og SpareBank1 Østlandet vedtok 15. januar 2024 en avtale om sammenslåing av de to bankene (fusjonsplan).  Gjennomføring av sammenslåingen er blant annet betinget av at representantskapet og generalforsamlingen i de to bankene treffer nødvendige vedtak i møter den 22. februar 2024.
Som en følge av økningen i styringsrenten har banken varslet sine kunder om ytterligere oppgang i renter på innskudd og utlån. 

Konsernet forventer at underliggende kostnader de kommende kvartalene vil stige noe som følge av prisstigning og lønnsoppgjøret for 2023. 

Hele rapporten kan leses her.

For mer informasjon, kontakt: 
Rolf E. Delingsrud, adm. banksjef
917 28 668 - E-post: r.delingsrud@totenbanken.no

Johan Øverseth Røstøen, Banksjef Økonomi og Finans
91607741 – E-post: j.roestoen@totenbanken.no