Konsernregnskapet for 1. kvartal 2024 viser et resultat på 71,1 mill. kroner, mot 58,6 mill. kroner i 1. kvartal i 2023. Driftsresultat (justert for resultat fra verdipapirer og før skatt) i 1. kvartal i 2024 er på 89,4 mill. kroner, mot 81,7 mill. kroner i 1. kvartal 2023. Egenkapitalavkastningen for konsernet hittil i 2024, uten fondsobligasjoner og etter skatt, utgjør 10,7 %, mot 9,6 % i samme periode i 2023.

HOVEDTREKK KONSERN for 1. kvartal 2024 (2023):  

  • Utlånsvekst egen balanse siste 12 mnd. -0,1 % (4,7 %)
  • Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt AS siste 12 mnd. 5,6 % (5,9%)
  • Innskuddsvekst siste 12 mnd. 3,7 % (6,4%)
  • Rentenetto 2,40 % (2,25%)
  • Provisjonsinntekter 21,4 mill. kr. (21,2)
  • Netto kurstap og -gevinster 4,4 mill. kr. (-4,6)
  • Kostnadsprosent 34,9 % (39,0%)
  • Tapskostnad 8,6 mill. kr. (6,6)
  • Ren kjernekapitaldekning forholdsvis konsolidering 18,6% (18,5%)
  • Resultat pr. EKB kr. 5,42 (kr. 4,46)

REGNSKAPSPOSTER I 1. KVARTAL
Konsernets netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 1. kvartal 2024 ble 133,5 mill. kroner, mens de var 133,6 mill. kroner i 4. kvartal 2023, og 134,2 mill. kroner i 3. kvartal 2023. Rentenettoen utgjorde 2,40 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) i 1. kvartal i år, mot 2,38 % i 4. kvartal 2023 og 2,42 % i 3.  kvartal i 2023. 
Konsernets netto andre driftsinntekter utgjorde 23,9 mill. kroner i 1. kvartal 2024, mot 14,3 mill. kroner i samme kvartal i 2023. 

Provisjonsinntektene i kvartalet utgjorde 21,4 mill. kroner, en økning på 0,2 mill. kroner fra samme kvartal i fjor. Provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt har økt fra 2,7 mill. kr i 1. kvartal i 2023 til 5,1 mill. kr i 1. kvartal 2024. Inntektene fra betalingsformidling, forsikringsprovisjon, garantier og annen virksomhet har vært lavere i 1. kvartal i 2024 enn i tilsvarende kvartal i 2023. Inntekter fra sparing og plasseringsprodukter er noe høyere i 1. kvartal i 2024 enn i 2023.  

Resultat fra verdipapirer ble positivt i 1. kvartal 2024 med 4,4 mill. kroner, mens det i samme kvartal i 2023 var negativt med 4,6 mill. kroner. Nettoeffekten i kvartalet består av en verdiøkning på 1,3 mill. kroner på valuta og derivater, en verdioppgang på konsernets beholdning av rentebærende papirer med 2,5 mill. kroner og en verdiøkning på bankens aksjer med 0,6 mill. kroner.

Konsernets beholdning av rentebærende verdipapirer har flytende rente og lav renterisiko, og består i stor grad av godt sikrede obligasjoner med lav tapsrisiko. Verdipapirene er vurdert til virkelig verdi over resultatet med unntak av noen strategiske aksjer som føres til virkelig verdi over totalresultatet. 

Sum driftskostnader for konsernet i 1. kvartal 2024 utgjorde 55,0 mill. kroner, mot 53,5 mill. kroner i 1. kvartal 2023. Inklusive inntekter fra verdipapirer utgjør kostnadsprosenten hittil i 2024 34,9 prosent, mot 39,0 prosent i tilsvarende kvartal i 2023.

Kredittrisikoprofilen på konsernets utlånsportefølje er på et komfortabelt nivå, men følger den generelle utviklingen i norsk økonomi, og har dermed noe økt sannsynlighet for mislighold i forhold til tidligere perioder.

Det er netto kostnadsført 8,6 mill. kroner i tap på utlån og garantier i 1. kvartal 2024, mot en tapsføring på 6,6 mill. kroner i 1. kvartal 2023. Tapsavsetninger knyttet til engasjement i stage 1, 2 og 3 har blitt redusert med 0,3 mill. kroner i 1. kvartal. I kvartalet er det tilbakeført 1,3 mill. kroner på tidligere konstaterte tap, og kostnadsført 10,3 mill. kroner i konstaterte tap.

Konsernet gjennomfører fortløpende en grundig vurdering av engasjementer for å avdekke mulige individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette.

Netto misligholdte engasjement mer enn 90 dager utgjorde per 31.03.2024 168,1 mill. kroner, mot 97,6 mill. kroner 31.12.2023. Netto øvrige misligholdte engasjement utgjorde 95,8 mill. kroner, mot 118,0 mill. kroner 31.12.2023. 

NEDSKRIVING AV VERDI PÅ AKSJER SOM FØRES OVER DET UTVIDEDE RESULTATET.
Bankens aksjer i Eika Boligkreditt AS ble nedskrevet med 2,7 mill. kroner i kvartalet. Nedskrivingen er basert på prisen som er angitt pr aksje ved rebalansering av eierforhold i Eika Boligkreditt. Her legges bokført egenkapital pr aksje til grunn for prisen.

SOLIDITET
Konsernets egenkapital utgjorde per 31.03.2024 2 631 mill. kroner. Kapitaldekningen i konsernet utgjør 21,0 %, mot 21,8 % per 31.12.2023. Den rene kjernekapitaldekningen inkludert estimert tilbakeholdt overskudd utgjør 18,4 %, mot 18,8 % per 31.12.2023. Estimert ren kjernekapitaldekning inkludert estimert tilbakeholdt overskudd i samarbeidende gruppe er beregnet til 18,8 %, mot 19,3 % per 31.12.2023. 

Konsernets kapitalmål i 2024 for ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning er fastsatt til henholdsvis 15,8 %, 17,6 % og 20,0 % inklusive forventet tilbakeholdt andel av delårsresultat. 

DISPONERING AV ÅRSRESULTATET FOR 2023
I henhold til fusjonsplanen vedtatt av styrene i Totens Sparebank («TOTG») og Sparebank 1 Østlandet («SPOL»), som annonsert 15. januar 2024, er overskudds-disponeringen i SPOL førende, og angir maksimal overskuddsdisponering som etter fusjonsplanen kan vedtas av TOTG.

Generalforsamlingen vedtok at 94,8 mill. kroner avsettes til gaver til allmennyttige formål, 89,2 mill. kroner avsettes til kontantutbytte til egenkapitalbeviseierne, 47,3 mill. kroner overføres grunnfondskapitalen og 44,5 mill. kroner overføres til utjevningsfond. I tillegg er 9,6 mill. kroner utbetalt som renter på fondsobligasjoner. Foreslått kontantutbytte tilsvarer kr. 14,57 per egenkapitalbevis. Kontantutbytte ble utbetalt 4. april.

VIKTIG HENDELSER
Generalforsamlingen i Totens Sparebank vedtok 22. februar fusjonen med Sparebank 1 Østlandet. Sammenslåingen er betinget av at nødvendige myndighetsgodkjennelser gis uten vilkår eller på vilkår som ikke vesentlig endrer forutsetningene bankene har lagt til grunn ved inngåelsen av fusjonsplanen. 

VIDERE UTVIKLING
Norges Bank økte i desember styringsrenten med 0,25 prosentpoeng og den er nå på 4,50 %. Totens Sparebank har med bakgrunn i økningen gjennomført renteøkninger på utlån og innskudd i første kvartal. Renteendringene hadde full effekt fra 10. mars. 
Konsernet forventer at underliggende kostnader de kommende kvartalene vil stige noe som følge av prisstigning og lønnsoppgjøret for 2024. 

Hele rapporten kan leses her.

For mer informasjon, kontakt: 
Rolf E. Delingsrud, adm. banksjef
917 28 668 - E-post: r.delingsrud@totenbanken.no

Johan Øverseth Røstøen, Banksjef Økonomi og Finans
91607741 – E-post: j.roestoen@totenbanken.no