Tidlig gjødselkjøp er for mange gårdbrukere en selvfølge. Tradisjonelt har dette gitt god avkastning i form av at prisen, i kombinasjon med termintillegg fra leverandør, har økt jamnt og trutt fra høsten til våren.

Prisutvikling på kort og lang sikt

NLR Innlandet følger med på pris og prisutviklingen på gjødsel hvert år og bruker prisen på Fullgjødsel 25-2-6 og Opti NS 27-0-0 som referanser. I perioden fra 2015 og fram til 2021 har prisforskjellen på høst og vår ligget fra ca. 0,5 kr til 1 kr/kg. De to siste årene derimot har situasjonen rundt mineralgjødsel og gjødselpriser vært svært uoversiktlig, og prisene har variert mer enn tidligere. Prisen på Fullgjødsel 25-2-6 gikk fra 4,39 kr/kg i august 2021 til 10,36 kr/kg i mars 2022. Dette tilsvarer en økning på 5,97 kr/kg, eller 136 %. Årsaken til dette er sammensatt, men krig og energipriser er de to viktigste faktorene. I etterpåklokskapens lys, var det liten tvil om at tidlig kjøpt ga best avkastning.

For 2023 har vi bare halve regnstykket foreløpig. Vi vet hva prisen har vært i høst og hva den er per dags dato. Så langt har prisøkningen på Fullgjødsel 25-2-6 vært på omtrent 1,50 kr, (+19%). Hva prisen vil være til våren er det svært få som vet, men vi kan anta at den i forholder seg stabil på dagens nivå, eller øker ytterligere. Har du kjøpt gjødsel eller vurderer å kjøpe nå, må man håpe på at prisen øker, for å oppnå samme eller høyere lønnsomhet i investeringen sammenlignet med å kjøpe på våren.

Tidlig gjødselkjøp koster også

Det kan imidlertid være flere faktorer knyttet til valg av tidspunkt for innkjøp; renter (finanskostnader) og lagerkostnader. Mange vil oppleve at høsten er krevende likviditetsmessig, og det må gjøres en vurdering på om det er rom i økonomien for å bære gjødselkjøpet over en lengre periode, sammenlignet med om du kjøper på våren. Det er viktig at du sjekker ut hvilket økonomisk handlingsrom du har for å kunne handle på det mest gunstige tidspunktet. Løsningen blir ofte å belaste lånet eller driftskreditten, med påfølgende rentekostnad. Spørsmålet en da må stille seg, er om man har tro på at prisoppgangen (i prosent) er større enn renta lånet/driftskreditten. Har du en finansiering som krever 5 % rente, må prisoppgangen være større enn 5% for at det vil lønne seg å kjøpe på et tidligere tidspunkt.

I Tabell 1 har vi satt et eksempel med utgangspunkt i en pris på 8kr/kg. Regner vi videre 5 % rente på denne kostnaden i 6 måneder, vil kostnaden med dette kjøpet øke til 8,20 kr/kg. Ved å kjøpe senere (i mars), slipper vi rentekostnaden, men må regne med en prisoppgang. Den %-vise økningen i tabell 1 gir uttrykk for hvor høy lånerente vi kan tillate oss å kjøpe gjødsel for. Eksempelvis kan vi låne penger til 12,5 % for å kjøpe gjødsel nå, hvis prisen øker med 1 kr/kg til våren.

Tabell 1: Sammenligning av pris per kg gjødsel, med utgangspunkt i en pris på 8 kr/kg på høsten.

Tidlig kjøp

Pris pr kg gjødsel

Renter 5 %

Sum kostnad + rente

Prosentvis økning i pris

Kr 8,00

Kr 0,20

Kr 8,20

 

Sent kjøp (mot våronn)

Prisoppgang

Renter 5 %

Sum kostnad

Prosentvis økning i pris

Kr 0,50

0

Kr 8,50

6,3 %

Kr 1,00

0

Kr 9,00

12,5 %

Kr 1,50

0

Kr 9,50

19 %

 

Lagerkostnader

Hvor mye det koster å lagre gjødsla rent fysisk vil variere fra gårdbruker til gårdbruker, og mange vil hevde at det koster ingenting, men vi lar det være opp til hver enkelt å vurdere dette. I eksempelet som kommer fram i tabell 2 ser vi at differansen mellom tidlig og sent kjøp er 26 000 kr. Med andre ord har gårdbrukeren 26 000 kr til å dekke merarbeid, opphold av gulvplass, svinn også videre.

Tabell 2: Avkastning på kjøp av 20 000 kg gjødsel til en pris på 8 kr/kg og med 5 % rente, sammenlignete med å kjøpe senere, til en pris på 9,50 kr/kg.

Tidlig kjøp

Mengde

Pris (kr/kg)

Sum

20 000 kg

8,00

Kr 160 000

5 %

 

Kr 4 000

Sum

 

Kr 164 000

Sent kjøp

20 000 kg

9,50

Kr 190 000

Differanse

 

 

Kr 26 000

Avkastning

 

 

16 %

 

Valg av gjødsel

Uavhengig av tidspunkt for kjøpet, varierer også prisen mellom gjødseltypene med ca. 0-1 kr/kg. Til sammenligning er dette like mye som en «middels prisoppgang». Det er følgelig en del å spare på å velge rimelige gjødseltyper, men ikke hvis det går på bekostning av avlingen. Hvordan man unngår avlingsreduksjon vil variere fra gård til gård avhengig av en rekke agronomiske faktorer. En gjødslingsplan tar høyde for mange av disse faktorene og gir deg svaret på hva som vil være agronomisk tilrådelig gjødeltyper og ikke. NLR har verktøy og kunnskap for å bistå den enkelte bonde med å finne den beste løsningen. Ta kontakt med en rådgiver nær deg. Se kontaktinformasjon på innlandet.nlr.no

Ikke la pengene renne ut. Vurder når det er mest lønnsomt for deg å kjøpe gjødsel til neste sesong. Tidlig kjøp vil i de fleste tilfeller være det mest gunstige.

TEKST: Petter Fredriksen Bjørge, rådgiver NLR Innlandet (petter.fredriksen.bjorge@nlr.no)