v/Johan Røstøen, Banksjef Finans

Har du relativt faste og forutsigbare inntekter som varierer lite med den økonomiske situasjonen her hjemme og internasjonalt er det gode grunner til å velge fastrente på lånet ditt. Særlig gjelder dette om en økning i rentenivået på 3 til 4 prosentpoeng vil gi relativt store negative konsekvenser for overskuddet i driften. Årsaken er at Norges Bank setter renten ut fra konjunkturutsiktene, særlig innenfor industri og privat tjenesteyting. I disse næringene øker inntektene ofte mye i en oppgangskonjunktur og bedriftene tåler derfor en renteøkning bedre enn bedrifter med mer stabil omsetning. Formålet med rentehevingen er slik sett å dempe svingningene i økonomien.

Renten varierer imidlertid mye. Dette gjelder også på fastrenteavtaler. Dette betyr at det er risikabelt å binde renten på hele lånet på ett bestemt tidspunkt. Å ha en del av lånet med flytende rente er også fornuftig i seg selv, da fastrentelån er mer rigide og er for eksempel vanskeligere å gjøre ekstraordinære innbetalinger på enn for lån med flytende rente.

Å velge det mest gunstige tidspunktet for å binde renten er like vanskelig som å velge rett tidspunkt å gå inn i aksjemarkedet på. Om du ikke har fastrentelån i dag trekker dette i retning av i første omgang å binde en mindre andel - for eksempel 1/4  til 1/3 av lånet, og deretter vurdere om en ny del skal bindes etter en tid.

I takt med at Norges Bank har økt renten de siste to årene har også nivået på fastrenten økt. Fastrenten har imidlertid kun økt med om lag 2 prosentpoeng i denne perioden, mens den flytende renten har økt med nær 3 prosentpoeng. Per i dag er nivået på et fastrentelån med 10 års binding om lag ¼ prosentpoeng høyere enn den flytende renten. Har du i dag en flytende  rente på 5 prosent kan du vente deg å få et rentetilbud på 10 års fastrente på 5¼ prosent. Ønsker man å binde renten for en kortere periode, for eksempel 3 eller 5 år er differansen mellom fast og flytende noe større, anslagsvis ½ prosentpoeng. Rentenivået på både fast og flytende rente er slik sett i dag innenfor et intervall vi kan kalle normalt, og kan både øke og falle framover.