Resultater:

Eika Balansert hadde i oktober måned en positiv avkastning på 1,71%. Resultatet er -0,01% svakere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte opp 1,72%. Hittil i år har fondet en absolutt avkastning på -3,83% hvilket vil si at Eika Balansert ligger 5,96% foran sin referanseindeks (Sammensatt Indeks (50% VINXCAPNOK NI og 50% NORM)). 

Markedsutvikling:

Norge var i oktober fortsatt preget av økning i kjerneinflasjonen og et vedvarende stramt arbeidsmarked både i USA og Europa. De fleste sentralbanker fortsatte å kommunisere fortsatte innstramminger for å få bukt med den historisk høye inflasjonen. Dette har skapt bekymringer om tilstramningene er for raske og kraftige, med risiko for kraftige negative effekter på økonomisk vekst og arbeidsledighet. Spesielt i Europa tynger energikrisen industrien, noe som har redusert aktivitets- og vekstforventningene og økt sannsynligheten for resesjon. 

I sum leverer selskapene tall som er innenfor forventet utfallsrom, men alle har respekt for usikkerheten inn i 2023. Et stadig uforutsigbart Kina, europeisk energikrise, lav arbeidsledighet i USA, høy inflasjon, rentehevinger og krigen i Ukraina er blant temaene som skaper størst usikkerhet markedet. 

I Norden ble oktober en god måned for aksjemarkedet etter bred nedgang i både september og august. Alle de nordiske markedene steg over 5%, og det var hovedsakelig sykliske vekstsensitive selskaper, slik som industri- og konsumselskaper, som ledet oppgangen. 

Oktober har også vært preget av selskapers resultatrapportering for 3. kvartal. Aksjekursutslagene på rapporteringsdagen har gjennomgående vært store, spesielt har selskaper som ikke innfrir på resultatforventninger blitt straffet hardt i aksjemarkedet. Dette er et resultat av stor usikkerhet om fremtidig inntjening i den konjunkturnedgangen selskapene er midt oppe i. Flere industriselskaper rapporterer om fortsatt rekordstor ordreinngang. Med leveranse på disse ordre gjennom 2023 er mange selskaper godt rustet til å klare seg gjennom en nedgangskonjunktur i 2023. 

En annen trend er at selskapene gjennomgående leverer større prisøkninger enn ventet, mens kostnadene også er høyere enn ventet. Omsetningsestimater på aggregert nivå er derfor løftet noe, mens inntjeningsmarginer er blitt kuttet. Vi tenker at "fortsatt betydelig kutt i estimater for 2023 gjennom høsten, også for nordiske selskaper" fortsatt står ved lag. Til tross for flere dimensjoner av usikkerhet - inflasjon, krig, konjunkturnedgang, flaskehalser i verdikjeder, energipriser, og tilgang på energi, for å nevne noen - er det imponerende å se hvor motstandsdyktige mange selskaper er, og hvordan de operasjonelt håndterer disse utfordringene. Mange selskaper vil komme styrket ut av dette med både høyere marginer og markedsandeler.

Det norske High Yield-markedet på Kreditt hadde en flat kursutvikling siste måned, mens kredittspreadene har falt internasjonalt i oktober. Rentenivåene har steget videre i pengemarkedet og bidrar også til at Investment Grade-papirer er mer attraktive enn vanlig sammenlignet med bankinnskudd. 

 

For en mer detaljert oversikt over hva som påvirker fondet, anbefaler vi at du gjør deg bedre kjent med fondene Eika Norden, Eika Norge og Eika Kreditt.  

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.