Den globale aksjeporteføljen hadde i november en avkastning på 2.52% målt i norske kroner. Dette var 0.03% høyere enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 2.49% målt i norske kroner. Hittil i år har fondet hatt en avkastning på -2.26% etter kostnader, som er 1.12% bedre enn referanseindeksen (som har gitt en avkastning på -3.39% så langt i år).

Verdieksponeringen var viktigste bidragsyter til relativ avkastning i november, mens eksponeringen mot trend (momentum) bidro negativt gjennom måneden.   

Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper, som relativt til markedet for øvrig er priset på historisk attraktive nivåer tilsvarende de man så under finanskrisen og før dot.com boblen sprakk ved årtusenskiftet. Verdieksponeringen var viktigste bidragsyter til relativ avkastning i november, mens eksponeringen mot trend (momentum) bidro negativt gjennom måneden.  

Til tross for et vedvarende stramt arbeidsmarked, spesielt i USA, var det indikasjoner til en noe avtagende inflasjonstakt både i USA og flere europeiske land i løpet av november. Selv om de fleste sentralbanker fortsatt kommuniserer at de ser for seg videre innstramninger, signaliserte også flere at de forventer at takten og størrelsen på renteøkningene vil kunne reduseres dersom inflasjonstallene fortsetter å moderere seg. Dette har blitt godt mottatt av markedet blant annet fordi det det har redusert markedsaktørenes frykt for at spesielt den amerikanske sentralbanken sin aggressive pengepolitikk vil kunne skape en resesjon.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.