Presisjonslandbruk

Thorleif var tidlig ute med å ta i bruk hjelpemidler for mer nøyaktig og effektivt kjøremønster på åkeren. Allerede i 2008 tok de i bruk en EZ STEER 250 for å legge styrelinjer. Første traktor med ISObus, og mulighet for integrert autostyring kom på gården i 2013. Med ISObus åpnet det seg muligheter for å knytte kompatible redskaper opp mot traktorens styreskjerm. I dag er det åkersprøyte, kunstgjødselspreder og såmaskin som er kompatibel redskap hos Torleif. Med nøyaktige kjørespor, både på åkerland og i radkulturer oppnår man fort en effektivitetsøkning på 5-10% bare på mer nøyaktig kjøring. I tillegg kommer unødig bruk av innsatsmidler som såfrø, kunstgjødsel og sprøytemidler, sier Torleif. Skurtreskeren er også oppgradert med autostyring, noe som gjør at fokuset er på å få til jevn innmating i treskeren, mens utnyttelse av skjærebredden går av seg selv. GPS-kule, skjerm og rattmotor kan her lett flyttes til andre kjøretøy som ikke har dette integrert.

Tildelingsfiler

Utgangspunktet for å benytte seg av tildelingsfiler både for gjødsel, såkorn og sprøytemidler krever at en har kontroll på jordhelsa på sin gård. Det forutsettes samtidig at en har god oversikt over grøftetilstand på skiftene. Kalking etter jordprøver tatt med GPS på skiftet er et godt utgangspunkt for å få en jevn pH på skiftet. Kalkingsfila leveres sjåføren som utfører kalkinga. Ved programmessig kalking fast pr daa vil du i realiteten øke forskjellene på skiftet over tid. Anbefalt pH for kornproduksjon er i dag godt opp på 6 tallet. Har du avlingsregistrering på høstemaskina, kan du blant annet benytte det som tildelingsfil, eller at du henter ned fra f.eks. AT-Farm, en tjeneste levert av Yara. Der kan du legge forrige års biomasse på skiftet til grunn for årets tildeling. Forsøk viser god effekt av variabel tildeling av såfrø på de fleste skifter. NLR vil også kunne bistå i arbeidet med tildelingsfiler avslutter Thorleif Aas.

Positive effekter med presisjonslandbruk

 • Arbeidsbelastning
 • Mindre overlapp/unødig bruk av innsatsmidler
 • Tildelingsfiler
 • Interessant og utviklende for bonden
 • Tvinges til mer planlegging

Negative erfaringer med presisjonslandbruk

 • Driftsstans
 • Oppdateringer av software
 • Bruker mer tid på planlegging
 • Krever mer opplæring av sjåfører
 • Utsatt for tyveri – sikres med kode eller utstyr demonteres når det ikke er i bruk.

Utviklingspotensiale

 • Avlingsregistrering
 • Bedre verktøy for bruk av tildelingsfiler
 • Tilbakeføring av data til for eksempel skifteplan på utført arbeide

Grønn finansiering av ulike tiltak i landbruket

Totenbanken tilbyr «grønn» finansiering til mange tiltak for å redusere utslipp i landbruket. Utstyr for presisjonstildeling av husdyr og kunstgjødsel er et av tiltakene. Se mer hvilke områder vi kan tilby finansiering med «grønne» betingelser.

Thorleif Aas